Geestelijke (broeder) moord op Mgr. J. Y. Cicek

 

 

3-1-20105: De brief van Mgr. J. Y. Cicek aan  alle bisschoppen en de patriarch (3-1-2005)

 

23-1-2005: De brief van Mgr. J. Y. Cicek aan Matta Rohom over zijn vijandschaap jegens het diocees midden-euorpa (23-1-2005)

 

4-6-2005: De brief van Mgr. J. Y. Cicek aan de Patriarch over de onbeschoftheid van priester Emanuel Aydin uit Oostenrijk (Wenen) (4-6-2005)

 

2-3-2005: Nieuw Bestuur in Oostenrijk: Brief Mgr. J. Y. Cicek aan de overheid en aan de nieuwe bestuur (2-3-2005)

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'ArmeniŽrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'MesopotamiŽ'

Sommige ArameeŽrs noemen zich in onze dagen "AssyriŽrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere ArameeŽrs zijn bekend geworden als "ChaldeeŽrs".  Ze zijn echter allemaal ArameeŽrs. Overal waar U het woord "AssyriŽrs" tegenkomt dient U het als ArameeŽrs te lezen.


 

Letter of Mgr. J. Y. Cicek to Mgr. Matta Rohom

23.01.2005

 

 

 

Nederlands

23.01-2005

11/05

Aan Zijne Hoogheid mor Eustatius Matta Rohom

Aartsbisschop van Cizira en Eufraat, hooggerespecteerd.

 

Groeten, respect en (broederlijke) kus in de Heer,

 

Ik heb de twee lange brieven van U gelezen die U met de fax hebt gezonden, de eerste brief op 14 -1-2005 en de laatste op de 22-1-2005 en heb de zware toon opgemerkt (in de brieven); om deze reden wil ik in het kort een soort antwoord geven aan Uwe hoogheid:

 

U weet maar al te goed wat U geschreven hebt over het diocees Midden-Europa en doormiddel van 8 (cassette) bandjes en speciaal in het eerste, tweede, vijfde, zevende en achtste bandje worden de ideeŽn van Uw comitť bisschoppen weergeven- die ver van de waarheid zijn verwijderd- en bevatten niet het verhaal van de geestelijken en de kerkenraden van het diocees midden-europa. Het antwoord op deze bandjes hebben wij op een overweldigende wijze aan Uw kenbaar gemaakt op 3-1-2005. Wees niet verbaasd als de geestelijken en de kerkenraden van het diocees het volk intern gaan informeren over de vijandigheid tegenover dit eerlijke/degelijke diocees die U in het bijzonder hebt laten zien door Uw ideeŽn. Men (het volk) kan zichzelf niet in bedwang houden, maar doormiddel van schrijven en handtekeningen van hun eigen handen zullen zij antwoord geven (op Uw gedrag) en deze sturen naar Zijne Heiligheid patriarch en de bisschoppen.

 

Het zijn niet de geestelijken en de kerkenraden van het diocees de oorzaak geweest dat ik aan Uw bijeenkomsten niet deelnam die U samen met hen hield binnen het diocees. Maar van Uw kant werd het mij duidelijk om niet aan Uw vergaderingen deel te nemen, zodat U de mogelijkheid kreeg om werk te maken van datgene wat U in Uw hoofd had met betrekking tot het verdelen van het diocees. Laat mij U herinneren aan Uw belofte die U gedaan hebt aan de geestelijken en kerkenraden van het diocees toen U in Nederland was: En wat heeft U geschreven over dit degelijke diocees toen U terugkeerde naar huis?

 

Zo de Heer het wil, zal alles worden verduidelijkt op de Heilige Synode die plaats zal vinden op 23-3-2005.

 

Een van de kerkvaders zegt: afgunst bestraft de afgunstige: en met de gelovige gebeurt niets.

 

 

Blijf gezond in de Heer en moge Zijn genade met ons allen zijn.

 

 

Julius Yeshu Cicek

Metropoliet van de Syrisch Orthodoxen voor Midden- Europa.


English

23.01-2005

11/05

 

To His Highness mor Eustatius Matta Rohom

Archbishop of Cizira and Euphrates, respected high.

 

Greetings, respect and (brotherly) kiss in de Lord:

 

I have read two long letters of you which you sent by fax; the fist letter on 14-1-2005 and the last one on 22-1-2005 and I have noticed the heavy harsh tone (in your letters); for this reason I want in short to give a answer to Your Highness:

 

You know very well what you wrote about the diocese of Central Europe and by means of 8 (cassette) tapes, in particular in the first, second, fifth, seventh and eighths tape the view of the committee bishops are being represented, which are far away from the truth, and they do not contain the view of the clergy and church councils of the archdiocese of central Europe. The formidable answer on these tapes we sent to you on 3-1-2005. You should not be surprised when clergy and church councils of the archdiocese will inform the people about (your) hostility against this faithful diocese which you in particular have demonstrated by your views. One (the people) cannot control themselves; however by means of writings and their own signatures they will answer and this will be send to His Holiness patriarch and the bishops.

 

It was not the clergy and the church councils of the diocese the cause that I didnít attend your meetings which you held together with them within the archdiocese. However from your side it became very clear to me not to attend your meetings, so that you would have the opportunity to work on what you had in your mind regarding fragmentation of the archdiocese. I want to remind you of your promise which you made with the clergy and church councils when you were in Holland: And what did you write about this faithful diocese when you returned to home?

 

The Lord willing, everything will be explained at the Holy Synod which shall take place on 23-3-2005.

 

One of the Church fathers says: jealousy punishes the envious one: and nothing happens with the faithful.

 

Remain healthy in the Lord and His mercy be upon all of us.

 

Julius Yeshu Cicek

Metropolitan of the Syrian orthodox for Central Europe.

 

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © 2004- 2014

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

 

17-5-2005: Brief George Saliba aan Emanuel Aydin om Mgr. J. Y. Cicek aan te pakken (17-5-2005)

 

26-5-2005: Brief Patriarch aan Mgr. J. Y. Cicek over Diaken Michael: Hij mag niets meer doen (26-7-2005)

 

28-7-2005: Brief Patriarch naar de Oostenrijkse minister van Cultuur & Onderwijs, de heer Anton Stifter (28-7-2005)