Gregorios Johannes Bar Hebreaus

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 


 

"Assyrische" terrorisme,  verdeeldheid en ondergang van het Aramese volk

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriërs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

3-2-2014: De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

9-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geëerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is? Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?

 

28-1-2009: Sabri Atman en Hezbollah- Aram: Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de immorele Criminele Geestelijke Kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” te promoten?

 

19-12-2008: Pseudo – Assyriërs, Pseudo Chaldeeërs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie.

 

18-12-2008: Syriërs, “Assyriërs” en “Chaldeeërs” zijn allemaal Arameeërs

 

26-9-2008: Terrorist "Koerden" - Pionen van de Merovinische Vrijmetselaarij Vastbesloten om de Arameeërs te Vernietigen

 

25-9-2008: Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriërs en Koerdische Terroristen

 

25-9-2008: Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamië zal naar verwachting Chaos teweeg brengen

 

23-9-2008: Pseudo- ‘Assyriërs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide

 

22-9-2008: Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen

 

21-9-2008: Dreigende Einde van de Oriëntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriërs.

 

19-9-2008: De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en "Koerdische" (PKK) Terroristen

 

17-9-2008:  Vervolgde Arameeërs, een Pseudo – natie van “Assyriërs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist

 

26-8-2008: De gevaarlijke ADO- ideologie en het ondergang van het Aramese volk.

 

14-7-2008:Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie

 

13-11-2007: Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer! `Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriërs’ en ‘Chaldeeërs’ voor de grote historische natie van de Arameeërs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.

 

23-10-2007: Een Duitse mensenrechten organisatie zegt over leugens en haat van de Westerse kolonisatie en slavernij product "Assyriërs" het volgend:  'Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt...... ..............

 

15-9-2007: Wikipedia Online Encyclopedie en "Assyrische" terreur tegen de Aramese natie

 

16-8-2007: De terreur campagne van AINA: De internationale - leugen en haat machine

 

25-1-2007: Arameeërs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriërs” toegevoegd aan de terroristen lijst.

 

25-1-2007: Vertaling artikel verschenen in de Turkse krant 'Zaman' van 16-11-2006. ADO/GHB “Assyrische” terroristen toegevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

12-10-2005: Een fatale beslissing van SUA- Waar zijn normen en waarden?

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Antwoord van Gabriel Rabo aan de hatelijke brief van Sabri Atman van 26-6-2006.

(http://www.aramnahrin.org/Dutch/Brief_Sabri_Atman_Aan_Suryoyo_Online_26_6_2006.htm)

 

Shlomo Sabri Atman

Vrede Sabri Atman

 

 

Ich wusste von den Postings über Sie im Forum nicht.

Ik wist van de de berichten over u in het forum niet.

Nicht jedes Wort, was ins Forum gesendet wird, kann von mir gelesen werden.

Ik kan niet elk woord dat wordt gestuurd naar de Forum lezen.

Es gibt mehrere Moderatoren für die Freischaltung der Texte, die ihre Arbeit bestens machen.

Er zijn meerdere moderators voor het vrijgeven van de teksten, die hun werk naar het beste uitvoeren.

Allerdings werden manchmal einige Texte unbewusst frei geschaltet.

Echter, sommige teksten zijn soms onbewust vrijgegeven.

Aber das bedeutet nicht, dass sie Beleidigungen dulden.

Maar dat betekent niet dat zij de beledigingen dulden.

 

 

Ich habe inzwischen die Worte, die Sie als Beleidigung verstehen, vom Text entfernt.

Ik heb ondertussen die woorden, die door U als beledigend worden ervaren, uit de tekst verwijderd.

Der Rest der Diskussion, nämlich die an Sie geübte Kritik kann ich aus Meinungsfreiheitsgründen ohne Zustimmung der Autoren nicht löschen.

De rest van de discussie, namelijk de tegen U gerichte kritiek, kan ik vanwege gronden van de vrijheid van meningsuiting niet verwijderen zonder de toestemming van de auteurs.

 

 

Übrigens jeder ist für seine Beiträge im Forum allein verantwortlich.

Overigens, iedereen is voor zijn bijdragen op het forum alleen verantwoordelijk.

Dies steht auf die erste Seite des Forums ausdrücklich geschrieben.

Dit is op de eerste pagina van het forum expliciet geschreven.

Suryoyo Online übernimmt keine Verantwortung für die Texte der anderen.

Suryoyo Online aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de teksten van anderen.

 

 

Sie haben sich wegen Ihrer Einstellung und Einsatz bei der Verbreitung der falschen Bezeichnung „Assyrer“ für das aramäische Volk in der Öffentlichkeit - in unserer Gesellschaft unbeliebt gemacht.

U heeft zich vanwege Uw houding en inzet met het verspreiden van de valse naam „Assyrier“ ter aanduiding van het Aramese volk in het openbaar – in ons gemeenschap ongeliefd gemaakt.

Deshalb müssen Sie an Sie geübte Kritik hinnehmen.

Daarom moet je de aan je gerichte kritiek tolereren.

Mit dieser Propaganda und der Manipulation unserer Geschichte schüren Sie Feindseligkeit und Hass unter den Aramäern (Suryoye).

Met deze propaganda en manipulatie van onze geschiedenis wakkert U vijandigheid en haat onder Arameeërs (Suryoye) aan.

 

 

Suryoyo Online ist demokratisch und fördert auch Demokratie.

Suryoyo Online is democratisch en bevordert ook de democratie.

Jeder kann seine Meinung äußern; deshalb auch Kritik an Personen. 

Iedereen kan zijn mening uiten en derhalve ook kritiek aan personen.

Suryoyo Online duldet keine Beleidigung, Beschimpfung oder so was ähnliches.

Suryoyo Online tolereert geen belediging, schelden of iets dergelijks.

Suryoyo Online fördert die Einheit aller Aramäer (Suryoye) und bekämpft mit friedlichen Mitteln die falsche Bezeichnung „Assyrer“ für unser Volk.

Suryoyo Online bevordert de eenheid van alle Arameeërs (Suryoye) en strijdt met vreedzame middelen de valse benaming “Assyriërs" voor onze volk.

Diese falsche Bezeichnung hat leider unser Volk und unsere Einheit gespaltet, unsere Identität zerstört und unsere Geschichte verfälscht.

Deze valse benaming heeft helaas ons volk en onze eenheid gesplitst, onze identiteit vernield en onze geschiedenis vervalst.

Das ist sehr zu bedauern und wir verurteilen das ebenso auf das Schärfste!

Dat is zeer te betreuren en wij veroordelen het evenzo ten sterkste!

 

 

Ich muss leider in Ihrem Schreiben feststellen, dass Sie uns Aramäer mit Taliban und Hisbollah – mit terroristischen Organisationen – vergleichen und einige von uns als respektlos bezeichnen.

Ik moet helaas in uw schrijven vaststellen dat U ons Arameeërs met Taliban en Hibollah- met terroristische organisaties – vergelijkt en sommigen van ons als respectloos bestempelt.

Sie behaupten,  dass wir Jesus als Waffe zur Rückständigkeit und Feindsseligkeit innerhalb unseres Volkes fördern.

Uw beweert dat wij Jezus als een wapen gebruiken om achterstand en vijandigheid binnen ons volk te bevorderen.

Sie erwägen, die Aramäer mit Ihrer Fragestellung ihre „Bewegung“ in „Hisboll-Aram“ in Anlehnung an Hisbollah zu ändern, obwohl dies unberechtigt und völlig absurd ist. 

U spoort de Arameeërs aan met Uw vraagstelling om hum ,,Beweging” in Hisboll-Aram” te veranderen met een verwijzing naar Hisbollah, hoewel dit onterecht en totaal absurd is.

Diese Äußerungen von Ihnen sind äußerst verächtlich und beleidigend.

Deze uitlatingen van u zijn uiterst minachtend en beledigend.

Deshalb fordere ich Sie auch im Namen der betroffenen Aramäer auf, Ihre Worte zurück zu ziehen.

Daarom eis ik van U in de naam van de getroffen Arameeërs om uw woorden terug te nemen.

Wir würden uns ansonsten gezwungen sehen, strafrechtliche Schritte – wie Sie ja selbst von diesen Schritte wissen – in die Wege zu leiten.

We zouden anders gedwongen worden om strafrechtelijke juridische stappen - zoals u zelfs weet van deze stappen - te ondernemen.

 

 

Mit freundlichen Grüßen

Met vriendelijke groeten,

Gabriel Rabo

Gabriel Rabo

(Suryoyo Online)

(Suryoyo Online)

 

 

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 


 Kolonialisme: Ondergang en diaspora van het Aramese volk.

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 

9-2-2015: De diep gewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie

 

8-8-2014: Waarom zijn de "Assyriers" heel belangrijk voor de illuminatie satanisten?

 

22-6-2011: Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving. Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide. Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Araristendom in het Mmese inheemse chidden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.

 

17-4-2009: De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeërs, de Koerden, de Armeniërs, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

23-3-2009: Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeërs en de Oriëntaalse christendom.

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

2-2-2008: De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht

 

3-1-2008: Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide? Geestelijke kruistochten van professor David Gaunt tegen de Aramese natie

 

26-9-2007: Betoog voor de Unificatie van de Arameeërs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk

 

12-7-2007: De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph

 

2-7-2007: De Arameeërs zijn slachtoffers geworden van haatgenerende daden

 

6-12-2006: Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie

 

9-10-2006: Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV

 

23-9-2006: De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide: Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

28-6-2004: De bron van oorlogen en tirannie: de Pan-Arabische valsheid