Gregorios Johannes Bar Hebreaus

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochiė met betrekking tot synoniem: Arameeėrs/Syriėrs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriėrs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Arameeėrs van Irak

 

Arameeėrs van Turkije

 

Arameeėrs van Syriė

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen. In Turkije zijn de Arameeėrs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

Engelse Versie

 

Hieronder ziet U een brief die de Arameeėrs van Aram-Naharaim organisatie op 22 Augustus 2007 heeft gestuurd aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown. In de brief  Aram-Nahrin doet een beroep op de morele plicht van het Westen om de versplinterde Aramese natie te helpen verenigen.


Nr.: 2007-08-22/16

Nederland, 22 augustus 2007

Onderwerp: ·De morele plicht van het Westen: Unificatie van de Aramese natie, repareren en genezen van de wonden veroorzaakt door het Westen.

 

Aan de Meest Eerwaardige:

President George Bush, Verenigde Staten van Amerika

President Nicolas Sarkozy, Franse Republiek

Eerste Minister Gordon Brown, Verenigde Koninkrijk

 

Uwe Excellenties;

 

De Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie is een internationale culturele en mensenrechten organisatie om wereldwijd de belangen van het inheemse Aramese volk (niet te verwarren met ‘Armeniėrs’) van Mesopotamiė te verdedigen die sinds duizenden jaren aanwezig zijn in de bakermat van de beschaving. Ze hebben een grote bijdrage geleverd aan de wereld civilisaties, met name door hun Aramese taal, gesproken door Abraham, Mozes en Jezus Christus. Dit antieke Semitische volk, nu onderverdeeld in diverse denominaties and verspreid over het hele Midden-Oosten, telt ongeveer 8 miljoen mensen wereldwijd.

 

Wij schrijven U om Uw hulp te vragen in het verenigen van zowel geestelijk als politieke verdeelde Aramese inheemse natie van Mesopotamiė, in vroegere tijden Aram-Nahrin in het Aramees genoemd en Aram-Naharaim in Hebreeuws genoemd.

 

Zowel de politieke als de geestelijke verdeeldheid werd gecreėerd door de interventie van de koloniale praktijken van de Westerse geestelijke en politieke machten. Deze interventie, uitgevoerd door het ophitsen van zoon tegen vader, dochter tegen moeder, familie tegen familie, dorp tegen dorp, heeft ongekende haat en leed veroorzaakt binnen onze natie resulterend in hun ondergang in het Midden-Oosten. Verder werden ze door deze verdeeldheid kwetsbaar gemaakt aan het vijandige milieu va het Midden-Oosten waar ze met uitroeiing en etnische zuivering worden bedreigd.

 

Een verdeelde natie is natuurlijk een zwakke natie. En deze verdeeldheid voorkomt niet alleen het verwerven van hun minimale fundamentele mensenrechten, maar ook het verwerven van hun sociale, culturele en politieke ontwikkeling en rechten in zowel het Midden- Oosten als in de rest van de wereld.

 

Er zijn bijvoorbeeld rond 600.000 Arameeėrs van verschillende denominaties in Irak. De Westerse interventie in de 16e en 19e eeuw, die fanatisme en nationalisme naar het Midden-Oosten bracht, had helaas tot resultaat dat een deel van onze natie zich identificeerde als “Chaldeeėrs” (sinds 16e eeuw) en een andere deel als “Assyriėrs” (sinds 19e eeuw). Globaal gesproken, was deze verdeeldheid het gevolg van de geestelijke oorlog tussen de Westerse Katholieken en Protestanten, hetgeen werd uitgevochten ten koste van de Aramese Natie, waarbij ze twijfels plantten omtrent hun etnische oorsprong.

 

Zoals het U bekend is, lijdt het Irakese volk vreselijk onder dagelijkse oproer, hetgeen vele onschuldige slachtoffers maakt en hartverscheurende tranen en ongekend leed veroorzaakt. De situatie van de Arameeėrs is zelfs erger, daar zij geen middelen hebben om zichzelf te beschermen en zijn toevertrouwd aan de genade van hen wiens woordenboek ontbreekt aan woorden als “vrede” en “broederschap”. Echter, wanneer de Arameeėrs onderling niet waren verdeeld en niet vastgekleefd bleven aan de door het Westen geļmplementeerde ongekende haat, dan waren hun kansen om te overleven in Irak veel groter.

Dus: Niet alleen de fanatiekelingen van het Midden-Oosten zijn verantwoordelijk voor de ondergang van de Aramese Inheemse natie, maar ook diegene die van buiten kwamen en zichzelf presenteerden als de kinderen van “licht”, “vrede”en “broederschap”- handelend in de name van de machtige Jezus van het Westen, die natuurlijk anders is dan Jezus Christus van de Bijbel- hebben onze natie zeer ernstig beschadigd.

 

Uwe Excellenties;

 

Het Westen wil zichzelf presenteren als een beschaafd en stralende voorbeeld naar andere naties toe en als een bakermaat van democratie, mensenrechten normen en waarden, wederzijdse respect en waardigheid. Voordat het andere naties vraagt deze zekere waarden te delen en te implementeren, geloven wij dat het Westen zelf als eerste en voornaamste deze normen en waarden dient de implementeren en toe te passen, iets wat ze beweren hoog in vaandel te hebben. Wat willen wij hiermee zeggen?

 

Omdat de ongekende haat, verdeeldheid en identiteitsvervalsing (een vorm van genocide) binnen onze natie werd gepromoot, geļmplementeerd en gediffundeerd op academische, culturele en sociale niveau door het Westen, denken wij dat het de morele plicht is van dezelfde Westen om te beginnen met het helen, repareren en het verenigen van de gefragmenteerde Aramese natie, ten minste als het Westen z’n eigen normen en waarden serieus neemt.

 

We denken dat U beschikt over macht, het vermogen en in de positie bent om een start te maken met het verenigen van de Aramese inheemse natie – die zoveel heeft gegeven aan de mensheid door de geschiedenis heen- op politieke niveau. Dezelfde inspanningen die werden uitgeput in de 16e en 19e eeuw om de verdeeldheid en haat teweeg te brengen binnen onze natie in het veleden, dienen in onze tijd te worden aangewend om te verenigen, helen en het repareren van de diepe wonden van het verleden. Na een tijd van scheiding, fragmentatie en wederzijdse haat, denken wij dat het nu de tijd is voor amelioratie, restauratie en rehabilitatie. En U betrokkenheid bij dit verenigingproces is van uiterst belang!

 

Omtrent de bijdrage van de Aramese natie aan de wereldbeschavingen, zegt een eminente geleerde van de Oxford Universiteit, Sebastian Brock, “….is het onmiskenbaar, dat het eenvoudige Aramese alfabet van 22 letters een buitengewone invloed heeft gehad op de ontwikkeling van alfabetische schrijfsystemen over de hele wereld. Ja, men kan zich nauwelijks voorstellen hoe de vooruitgang van de menselijke cultuur en de wetenschap ooit had kunnen plaatsvinden zónder…. “Het is daarmee één van de grootste geschenken van de Aramese volken aan de wereldcultuur”

 

De vereniging van de Aramese natie dient niet alleen te worden beperkt tot de diverse Aramese christelijke denominaties, maar ook de niet – Christelijke Arameeėrs die zich heden ten dage identificeren met vreemde benamingen. Wanneer de Christelijke Arameeėrs en de niet-Christelijke Arameeėrs zich bewust zouden worden van hun glorieuze Aamese identiteit, dan zal dit een dramatische verandering teweeg brengen in de mentaliteit van miljoenen mensen in het Midden-Oosten en elders die blindelings en fanatiek identiteiten volgen en verheerlijken die niet de hunne zijn. Deze verandering van mentaliteit zal niet alleen fanatisme en terrorisme helpen tegengaan, maar zou ook de deur openmaken voor vrede en voorspoed in de hele regio van het Midden-Oosten. En wij denken dat de sleutel om deze deur open te maken in Uw handen ligt!

 

 

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

Gabriėl Sengo

(Voorzitter)

Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie.

Postbus 178

7550 AD

Hengelo (Ov.)

Nederland.

 

 

 

 

 Bijlage: Gedetailleerde informatie over de Christelijke en niet-christelijke Arameeėrs.

 

 

 

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeėrs:

 Arameeėrs in de Media

 


 

6-2-2017: Arameeėrs van Aram-Nahrin Organisatie stuurt een brief aan de VS President Donald Trump

 

22-9-2016: Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie en de Aramese Democratische Organisatie sturen een brief aan de Irakese regering en vragen voor de erkenning van de Arameeėrs van Irak

 

26-7-2010: Aram-Nahrin Organisatie stuurt een brief aan de Turkse minister van Binnenlandse zaken over de bekladding van de Aramese St. Jacob kerk van Nisibin

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

1-12-2009: Aramese Organisatie sturen een brief aan de nieuw gekozen president van de Europese Unie

 

6-7-2009: Arameeėrs van Aram-Nahrin Organisatie stuurt brief aan de president van Syriė, Dr. Bashar al- Assad over de situatie van het Aramese inheemse volk

 

20-5-2009: Aramese Organisaties sturen brief aan de President en Premier van Turkije over het klooster St. Gabriel en het erkennen van het Aramese inheemse volk als aparte etnische minderheid

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

6-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeėrs in Irak: Antwoord VS Ambassade

 

30-9-2005: Aram-Naharaim Organisatie stuurt samen met de Aramese bisschoppen in Irak een brief aan de Amerikaanse Ambassade