Patriarch Saverios van Antiochie

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 


 

"Assyrische" terrorisme,  verdeeldheid en ondergang van het Aramese volk

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriërs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

3-2-2014: De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

9-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geëerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is? Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?

 

28-1-2009: Sabri Atman en Hezbollah- Aram: Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de immorele Criminele Geestelijke Kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” te promoten?

 

19-12-2008: Pseudo – Assyriërs, Pseudo Chaldeeërs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie.

 

18-12-2008: Syriërs, “Assyriërs” en “Chaldeeërs” zijn allemaal Arameeërs

 

26-9-2008: Terrorist "Koerden" - Pionen van de Merovinische Vrijmetselaarij Vastbesloten om de Arameeërs te Vernietigen

 

25-9-2008: Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriërs en Koerdische Terroristen

 

25-9-2008: Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamië zal naar verwachting Chaos teweeg brengen

 

23-9-2008: Pseudo- ‘Assyriërs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide

 

22-9-2008: Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen

 

21-9-2008: Dreigende Einde van de Oriëntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriërs.

 

19-9-2008: De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en "Koerdische" (PKK) Terroristen

 

17-9-2008:  Vervolgde Arameeërs, een Pseudo – natie van “Assyriërs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist

 

26-8-2008: De gevaarlijke ADO- ideologie en het ondergang van het Aramese volk.

 

14-7-2008:Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie

 

13-11-2007: Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer! `Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriërs’ en ‘Chaldeeërs’ voor de grote historische natie van de Arameeërs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.

 

23-10-2007: Een Duitse mensenrechten organisatie zegt over leugens en haat van de Westerse kolonisatie en slavernij product "Assyriërs" het volgend:  'Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt...... ..............

 

15-9-2007: Wikipedia Online Encyclopedie en "Assyrische" terreur tegen de Aramese natie

 

16-8-2007: De terreur campagne van AINA: De internationale - leugen en haat machine

 

25-1-2007: Arameeërs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriërs” toegevoegd aan de terroristen lijst.

 

25-1-2007: Vertaling artikel verschenen in de Turkse krant 'Zaman' van 16-11-2006. ADO/GHB “Assyrische” terroristen toegevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

12-10-2005: Een fatale beslissing van SUA- Waar zijn normen en waarden?

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide.

23-9-2006

Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury  

 

Als het gaat om genocide; dan wordt het meestal gedacht aan het uitroeien van een volk of een poging daartoe om een groot deel van het volk te vermoorden. In de tweede wereldoorlog bijvoorbeeld heeft Hitler geprobeerd om het Joodse volk uit te roeien; waarbij 6 miljoen mensen om het leven werden gebracht. In onze tijd kan bijvoorbeeld worden gedacht aan Darfur (Soedan), waar vreselijke afslachtingen plaatsvinden, buiten het zicht van de camera of aan Rwanda en Burundi waar onbeschrijfelijke wreedheden werden begaan; complete stammen werden uitgeroeid.

 

In artikel 2 van de VN conventie ter voorkoming en bestraffing van de misdaden van genocide lezen wij,, een van de volgende handelingen met als opzet het vernietigen, geheel dan wel gedeeltelijk, van een nationale, etnische, raciale of religieuze groepering als zodanig: 'Vermoorden van leden van de groep; Het toebrengen van ernstige lichamelijke of geestelijke schade aan leden van de groep; Welbewust opleggen van levensomstandigheden aan de groep zodat de groep geheel dan wel gedeeltelijk fysiek wordt vernietigd; Het opleggen van maatregelen om geboortes binnen de groep te verhinderen; En het gedwongen overbrengen van kinderen uit de groep naar een andere groep'.

 

Als het gaat om de slachting van de Christenen in het toenmalige Ottomaanse rijk, dan wordt in de media vooral gesproken over de Armeense genocide gepleegd door de Turken en de Koerden en met geen woord gerept over Aramese genocide; wat net zo erg is. Het is erg jammer dat men minder nadruk legt op het aandeel van de Koerdische Aga’s in deze gruwelijke afslachting. Zonder deze wrede heersers en hun soldaten, zouden de Turken veel minder effectief het uitroeien hebben kunnen bewerkstelligen. De eerste stap zou moeten zijn, het erkennen van de genocide door de Koerdische leiders daar zij feitelijk de uitvoerders waren. Tot nog toe hebben wij daar officieel nog niets van vernomen.

 

Maandag 5-9-2006 kwam de EP-commissie Buitenlandse Zaken met een kritisch rapport over Turkije. Daarin wordt o.a. Turkije gemaand de Armeense genocide te erkennen. Teleurstellend is het feit dat er niets wordt gezegd over de Aramese genocide die ten diepste veel erger is. Immers, de Arameeërs zijn altijd zorgzame en trouwe onderdanen geweest van niet alleen Turkije; maar van elk land wiens onderdanen zij vormen.

De wreedheden begaan tegen Arameeërs zijn daarom van veel hogere orde dan tegen Armeniërs. Het zou daarom de EP hebben gesierd om juist de moord op de Arameeërs te benadrukken.

 

Geestelijke genocide….

De zojuist geciteerde artikel 2 van de VN conventie wordt uitdrukkelijk ook gesproken over geestelijke genocide en wel als volgt, “….Het toebrengen van ernstige lichamelijke of geestelijke schade aan leden van de groep”

In het hele genocide discussie wordt er echter aan dit belangrijk feit voorbijgegaan en op geen enkel manier aandacht aan geschonken.

 

De geestelijke genocide kan net zo erg zijn of misschien erger dan de lichamelijke lichamelijk. Door het Aramese taal “Assyrische” taal toenemen; dat is geestelijke genocide. Door het Aramese volk “Assyrische” volk te noemen; dat is geestelijke genocide.

 

Als Arameeërs; moet U echt niet zo naïef zijn dat ze bij de Europese Unie of bij de Nederlandse overheid van dergelijke zaken niet op de hoogte zijn. En U moet ook niet naïef zijn dat mevrouw Huizinga (Christen Unie) van deze zaken niet op de hoogte is! Nee, ze voelen de nattigheid en willen in feite alles zo houden en hun onheilige product van de machtige Jezus van het Westen “Assyriers” in stand houden. En verder, denkt U werkelijk dat de Nederlandse overheid niet op de hoogte is van de betrokkenheid van deze criminelen bij terrorisme? Jazeker; ze weten het weten wel. En waarom wordt er geen onderzoek gedaan naar de vermoorde politieman uit Amsterdam die in het Noorden van Irak werd vermoord?

 

En bent U zo naïef om te veronderstellen dat een Nederlandse professor die met hen sympathiseerde niets wist van al hun gruweldaden? Maar natuurlijk wel! En waarom blijft deze professor de West- Arameeërs hardnekkig als monofysieten bestempelen?

 

De Koerden en de Turken hebben de Aramese en de Armeense Lichamelijke genocide op hun geweten; terwijl de Europeanen- en in het verlengde daarvan: de Amerikanen-; de Aramese Geestelijke Genocide op hun geweten hebben. Het waren de Europese en de Amerikaanse Missionarissen die het Aramese volk hebben verdeeld en tegen elkaar opgezet met het gevolg dat ze hun culturele erfgoed en oorsprong met lede ogen zien achteruitgaan.

Als onze stelling juist is, zoals wij gepoogd hebben toe te lichten; zou de Aramese lichamelijke genocide minder erg zijn geweest; wanneer de Geestelijke Genocide gepleegd door de Westerse missionarissen- de Anglicaanse en de Katholieke-, onder aanvoering van de wrede Jezus van het Westen – die uiteraard niets met Jezus Christus van de Bijbel te maken heeft-niet plaats had gevonden in de 16e en 19e eeuw. Hiervoor zijn twee redenen aan te voeren: 

 

1. De Oost- Arameeërs “Nestorianen” waren grote krijgers en stonden bekend om hun moed en genoten grote respect bij hun Koerdische buren. Toen ze onder invloedsfeer van Engeland kwamen; waren de Engelsen onder de indruk van hun moed en gevechtservaring.

2. De geharde West- Arameeërs van Tur Abidn, Mardin, vooral de grote krijgers uit het dorp Binebil deden het zeker niet onder voor hun Oost- Aramese broeders van Hakkaria en andere gebieden.

Beide groepen met grote ervaring, in een zeer harde en vijandige omgeving, wisten zich gedurende honderden jaren staande te houden. Wanneer je nu deze twee broeders zou samen hebben gesmeed (dat was de broederlijke taak van de missionarissen) en onder een vlag laten vechten – namelijk het Aramese vlag- dan zou hun overlevingskans veel groter zijn geweest dan de situatie zoals gecreëerd door de Anglicaanse en Rooms Katholieke missionarissen; in de naam van de walgelijke Jezus van het Westen.

Het product “Assyriers” uitgevonden door de Anglicaanse Kerk in de 19e eeuw heeft ons (Oost- Aramese) volk behoorlijk beschadigd en eigenlijk ontdaan van hun oorsprong. Dit geldt eveneens, zij het in mindere mate; voor het product “Chaldeeers” uitgevonden door de Katholieke kerk.

Europa zou dus eerst de handen in eigen boezen moeten steken en de Aramese Geestelijke Genocide moeten erkennen, voordat zij anderen de les gaan voorlezen over “normen” en “waarden”. Ophouden met deze hypocrisie dus!

We roepen daarom de Aartsbisschop van Cantebury op en zeggen:

1. Erken de Aramese geestelijke genocide gepleegde door de Anglicaanse missie in de 19e eeuw waarbij zij het product “Assyriers” hebben uitgevonden met het gevolg: Verdeeldheid, onderlinge haat, desintegratie en neergang van het volk.

2. Erken dat dit is gebeurd in Uw strijd met de Katholieke missionarissen.

3. Veroordeel de activiteiten van het de door U uitgevonden verwerpelijke en fanatieke product “Assyriers” waardoor zij uit alle macht proberen om onze Aramese erfgoed te vervalsen door het Aramese taal als “Assyrische” taal en het Aramese volk als “Assyrische” volk te presenteren.

4. Het erkennen en respecteren van de getuigenissen van de briljante geleerden van de Syrische kerk van Antiochië omtrent het Aramese oorsprong van alle denominaties van de kerk van Antiochië; inclusief de Oost- Aramese Nestorianen.  

5. Het promoten van de Aramese erfgoed onder alle Aramese denominaties.

6. Het veroordelen van het gedrag van George Carey, Tony Blair en anderen die het walgelijke product “Assyriers” van de machtige Jezus van het Westen (bewust of onbewust) hebben gepromoot; die tevens het “schepsel” was van hun eigen voorouders.

7. Alles in het werken te zullen stellen om het Aramese erfgoed te promoten op internationaal niveau om de wereld hiervan bewust te maken zodat de Arameeërs hun rechten beter kunnen verwerven. In dit alles de Arameeërs financieel te zullen bijstaan.

 

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 


 Kolonialisme: Ondergang en diaspora van het Aramese volk.

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 

9-2-2015: De diep gewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie

 

8-8-2014: Waarom zijn de "Assyriers" heel belangrijk voor de illuminatie satanisten?

 

22-6-2011: Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving. Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide. Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.

 

17-4-2009: De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeërs, de Koerden, de Armeniërs, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

23-3-2009: Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeërs en de Oriëntaalse christendom.

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

2-2-2008: De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht

 

3-1-2008: Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide? Geestelijke kruistochten van professor David Gaunt tegen de Aramese natie

 

26-9-2007: Betoog voor de Unificatie van de Arameeërs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk

 

12-7-2007: De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph

 

2-7-2007: De Arameeërs zijn slachtoffers geworden van haatgenerende daden

 

6-12-2006: Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie

 

9-10-2006: Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV

 

23-9-2006: De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide: Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

28-6-2004: De bron van oorlogen en tirannie: de Pan-Arabische valsheid