Geestelijke (broeder) moord op Mgr. J. Y. Cicek

 

 

3-1-20105: De brief van Mgr. J. Y. Cicek aan  alle bisschoppen en de patriarch (3-1-2005)

 

23-1-2005: De brief van Mgr. J. Y. Cicek aan Matta Rohom over zijn vijandschaap jegens het diocees midden-euorpa (23-1-2005)

 

4-6-2005: De brief van Mgr. J. Y. Cicek aan de Patriarch over de onbeschoftheid van priester Emanuel Aydin uit Oostenrijk (Wenen) (4-6-2005)

 

2-3-2005: Nieuw Bestuur in Oostenrijk: Brief Mgr. J. Y. Cicek aan de overheid en aan de nieuwe bestuur (2-3-2005)

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


 

Letter Mgr. George Saliba to Emmanuel Aydin

 

 

 

 


مطرانية جبل لبنان

للسريان الارثوذكس

الى من يهمه الامر

نحيكم علما بان المجمع المقدس السرياني الارثوذكسي الانطاكي المنعقد في دورة استثنائية من 29 أذار وحتى 1 نيسان 2005 قد درس في جدول أعماله وضع ابرشية أوروبا الوسطى وشؤونها وقرر المجمع المقدس ما يلي :

1 – إعادة تنظيم ابرشية أوروبا الوسطى لجهة رقعتها الجغرافية ، على أن يأخذ هذا التنظيم الجديد شكله النهائيفي مهلة اقصاها 31 / 12 / 2005 .

وخلال هذه المدة يرى المجمع أن يلتزم الإكليروس والمجالس والمؤمنون بطاعة نيافته لتسيير كل الأمور بمحبة وسلام ، وبالمقابل يرعاهم نيافته بمحبة أبوية ،مسامحاً وناسياً كل ما حصل كأب روحي يفسح المجال للخدمة الحقيقية والعمل الكرازي والتربوي خاصة في صفوف الشبيبة ..

على أن لا يتخذ  أي تأديب كنسي أو بيع أو شراء أو رهن أو قرض بدون الرجوع إلى قداسة سيدنا البطريرك المعظم أولاً ، عملاً بالمادة / 75 / الفقرتان / و / ز

من دستور كنيستنا السريانية الأنطاكية المقدسة .

-         ( تتعاون الابرشية مع نيافته بالمساهمة بتغطية نفقات الابرشية ، وما يترتب على دير مار افرام في هولندا من التزمات معنوية ومادية .

-         وتبقى هذه الفترة هي كافية لإعادة اللحمة والوئام والاخوة في الأبرشية العزيزة مطراناً وإكليروساًُ ومجالس ومؤسسات ومؤمنين .. كل يصب في مصلحة الايبرشية خاصة ، وخي كنيستنا السريانية عامة ).

وهذا يعني بأن نيافة المطران مار يوليوس عيسى جيجك سيلتزم بعدم إصدار أي كتب ينتج عنها خلافات وانشقاقات في كنائس الايبرشية قبل موافقة قداسة البطريرك ، وإن الكتاب الذي أصدره مؤخرا بتاريخ 2 اذار 2005 والذي يغير فيه ادارة المجلس التنفيذي ( أي المجلس الملي ) لكنيستنا السريانية الأرثوذكسية في فيينا يخالف قرارات المجمع المقدس .. مما يقتضي عدم العمل بكتابه المذكور مالم يقترن بخاتم وتوقيع قداسة البطريرك.

وإن أي كتاب آخر مشابه للكتاب المذكور يفقد فاعليته مالم يصادق عليه قداسة البطريرك 

17 – 5 – 2005

 

عن الامانة العامة للمجمع المقدس

المطران ثاوفيلوس جورج صليبا

سكرتير المجمع المقدس

 


English

The episcopate of the Syrian Orthodox of the Mountain – Lebanon

 

To whom it may concern:

 

We want to inform you that the Holy Synod of the Syrian Orthodox of Antioch has gathered on a special meeting as from 29-3 to 1-4-2005 and has studied the situation of the archdiocese of central Europe and decided the following:

 

((1- Reorganize of the archdiocese of Central Europe according to geographical position, at the latest the reorganisation will be accomplished on 31-12-2006.

During this period the synod feels that the clergy, the church councils and faithful have to obey the patriarch so that everything can take place in love and peace; the patriarch shall on his turn take care for them with fatherly love, forgiveness and as a spiritual father forget everything what has happened and provide possibility for the true service, (namely) preach and educate of in particular the youth…..

 

To take (ecclesiastical) disciplinary measures or to buy or to take out a loan ; (and all the other issues) should in advance be approved by the patriarch according the  ecclesiastical law 75, articles O and Z of the constitution of our holy Syrian Orthodox church of Antioch.

 

- (The archdiocese shall in cooperation with the patriarch take care for the expenses of the archdiocese, (and for) the material and immaterial obligations of the St. Aphrem Monastery in Holland.

-(This period will be sufficient to make up the mutual unity, brotherhood within our beloved archdiocese, that means bishop, clergy, church councils, organisations and faithful… All this should take place in particular in the interest of the archdiocese and in general of the Syrian Church worldwide))

 

This means that Mgr. Mor Julius Yeshu Cicek is not allowed to take decisions which may cause conflicts and separations within the churches of the archdiocese without approval in advance by the patriarch, and the late decision which he took on 2 march 2005 and have changed the council of the church of our Syrian Orthodox church in Vienna; is not in agreement with the decision of the holy synod…….. For this reason we have to reject the aforementioned decision without the signature of the Patriarch. Every other decision similar to the aforementioned decision; has no authority when it is not approved by the patriarch.

 

(Date): 17-5-2005

 

 

 

General secretariat of the Holy Synod

Bishop Theophilius George Saliba,

Secretary of the Holy Synod

 


 

Nederlands

Het episcopaat van de Syrisch Orthodoxen van de Berg - Libanon

 

Voor de geïnteresseerde:

 

Wij willen U informeren dat de heilige Synode van de Syrische Orthodoxen van Antiochië bijeen is gekomen op een bijzondere vergadering van 29-3 tot 1-4-2005; (en) heeft de situatie van het bisdom midden-Europa onderzocht en heeft het volgende besloten:

 

 ((1- Herorganiseren van het bisdom midden-europa volgens de geografische ligging, uiterlijk zal de reorganisatie voltooid worden op 31-12-2006.

Gedurende deze periode vindt de Synode dat de geestelijken, de kerkenraden en de gelovigen de patriarch dienen te gehoorzamen, zodat alles verloopt in liefde en vrede; de patriarch zal op zijn beurt zorgen voor hen met vaderlijke liefde, vergiffenis en als geestelijke vader alles vergeten wat gebeurd is en de ruimte/mogelijkheid geeft voor de ware eredienst (namelijk), preken en opvoeden van in het bijzonder de jeugd…….

 

Het nemen van (kerkelijke) disciplinaire maatregelen of kopen of verkopen of sluiten van een lening; (alle deze zaken) dient eerst de goedkeuring van de patriarch te hebben volgens de kerkelijke wet 75, artikelen O en Z van de grondwet van onze heilige Syrische Orthodoxe kerk van Antiochië.

  

- (Het diocees zal in samenwerking met de patriarch zorg dragen voor de onkosten van het diocees, de materiele en immateriële verplichtingen van het klooster St. Afrem in Holland.

- Deze periode zal voldoende zijn om onderlinge eenheid te smeden, broederschap (bewerkstelligen) binnen onze geliefde diocees, dat wil zeggen bisschop, geestelijken, kerkenraden, organisaties en gelovigen……. Dit alles dient in het bijzonder in het belang van het diocees te gebeuren en in het algemeen van de Syrische kerk wereldwijd.))

 

Dat betekent dat Mgr. Mor Julius Yeshu Cicek niet is toegestaan om besluiten/verklaringen te nemen die conflicten en splitsingen veroorzaken in de kerken van de aartsdiocese zonder dat de patriarch eerst zijn toestemming daarvoor geeft, en het laatste besluit die hij op 2 maart 2005 heeft genomen en die het bestuur van de kerkenraad van onze Syrische Orthodoxe kerk van Wenen heeft vervangen, is niet in overeenstemming met de beslissing van de heilige Synode…….Om deze reden dienen wij de genoemde verklaring/beslissing niet te accepteren zonder de stempel en de handtekening van de Patriarch. Elke andere beslissing die lijkt op de genoemde beslissing, verliest zijn werking als deze niet is bevestigd door de Patriarch.

 

(Datum): 17-5-2005

 

 

 

Algemene Secretariaat van de Heilige Synode,

Bisschop Theophilius George Saliba,

Secretaris van de Heilige Synode.

 

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © 2004- 2014

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

 

17-5-2005: Brief George Saliba aan Emanuel Aydin om Mgr. J. Y. Cicek aan te pakken (17-5-2005)

 

26-5-2005: Brief Patriarch aan Mgr. J. Y. Cicek over Diaken Michael: Hij mag niets meer doen (26-7-2005)

 

28-7-2005: Brief Patriarch naar de Oostenrijkse minister van Cultuur & Onderwijs, de heer Anton Stifter (28-7-2005)