Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

28-5-2006: Geestelijke (broeder) moord op Mgr. J. Y. Cicek: Hoor, Lees en Huiver

 

============

 

Opmerking: SUA (Syrisch Universele Alliantie) is veranderd in WCA (World Council Arameans)

 

2-8-2016: Discriminatie, haatzaaiing en uitsluiting door Worldcouncil of Arameans (WCA)/ Syriac Universal Alliance (SUA), bestuursleden stichting Aramese Beweging voor "Mensenrechten"

 (ABM) en Suryoye [Aramese] Federatie Nederland (SAFN)

 

16-4-2011: De nieuwe voorzitter Suryoye Federatie Nederland, Nurcan Yilmaz valt Aram-Nahrin Organisatie aan en verdedigd het uitnodigen van een terroriste op nieuwjaars receptie

 

6-11-2010: De nieuwe voorzitter Suryoye Federatie Nederland stelt zich voor: loze beloftes of daadkracht? Notulen Suryoye Federatie Nederland: de nieuwe voorzitter heeft het volk onvolledig geïnformeerd

 

20-9-2010: SUA en het toelaten van terrorisme: De Syrische Universele Alliantie (SUA) en aangesloten organisaties vieren hun nieuwjaarsreceptie met een persoon die zich bezig heeft gehouden met terrorisme

 

25-8-2010: SUA en Mensenrechten: Hoe gaat zoiets in z'n werk? Notulen Syrische Universele Alliantie (SUA): Kruistochten tegen de niet aangesloten organisaties

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


De nieuwe voorzitter Suryoye Federatie Nederland stelt zich voor: loze beloftes of daadkracht?

Notulen Suryoye Federatie Nederland: de nieuwe voorzitter heeft het volk onvolledig geïnformeerd.

English Version

 

 

Opmerking: SUA (Syrisch Universele Alliantie) is veranderd in WCA (World Council Arameans)

 

De Suryoye Federatie Nederland (SFN) is opgericht in 1989 en maakt deel uit van de Syrische Universele Alliantie (SUA)/ World Council Arameans (WCA). De federatie wordt gevormd uit de vereniging Abgar (Rijssen), Baradeaus (Hengelo), SAVO (Oldenzaal) en Platform Aram (Enschede).

 

In ons analyse van 25-8-2010, getiteld " SUA en Mensenrechten: Hoe gaat zoiets in z'n werk? Notulen Syrische Universele Alliantie (SUA): Kruistochten tegen de niet aangesloten organisaties" hebben wij gezien dat de Syrische Universele Alliantie (SUA) op televisie zich heel anders voordoet dan in werkelijkheid het geval is. http://www.aramnahrin.org/Dutch/SUA_Notulen2005_Kruistochten_25_8_2010.htm

We hebben toen gezien dat SUA kruistochten is gestart tegen onafhankelijke, eerlijke en corruptie-vrije organisaties en dan met name de Aram-Nahrin organisatie. De vraag is nu: Hoe zit het met de aangesloten federaties van SUA?

 

Onderstaand artikel is een reactie op de uitzending van SuryoyoSat van 27-2-2009 en 28-2-2009 met betrekking tot de nieuwe voorzitter van de Suryoyo Federatie Nederland. Wij gaan hieronder enkele kritische kantekeningen plaatsen.

 

De nieuwjaarsreceptie van de Verenging Abgar Rijssen, Platform Aram en SAVO Oldenzaal werd uitgezonden op 28-2-2009 door SuryoyoSat. In de uitzending stelt de nieuwe voorzitter van de Suryoyo Federatie Nederland, de heer Habib Faal, zich voor met de mededeling, “Zoals jullie weten ben ik de nieuwe voorzitter van de federatie geworden”.

De nieuwe voorzitter deed tijdens de uitzending enkele interessante uitspraken. Zo spreekt hij bijvoorbeeld over, “Nieuwe visie, nieuwe punten, voor nu en voor straks…

 

Met belangstelling hebben wij kennis ervan genomen en tot op heden is het ons onduidelijk wat nu precies die nieuwe "punten en visie" inhoudt. Heeft dat te maken met de structuur van de organisatie, met de manier van besturen of heeft het misschien te maken met complete nieuwe opzet? Heeft het misschien te maken met het rechtzetten van zaken die in het verleden mis zijn gegaan? Tot op heden is het onduidelijk wat de nieuwe voorzitter daarmee wilde zeggen.

 

Nieuws uitzending SuryoyoSat 27-2-2009

 

Tijdens de nieuws uitzending van SuryoyoSat van 27-2-2009 kwam Habibo Faal, de nieuwe voorzitter van de Suryoye Federatie Nederland, met een mededeling, dat hij een team van jongeren had samengesteld en dat de oude garde weg is gegaan. Hij zegt o.a. “Wij willen graag dingen veranderen in Nederland zodat de jongeren ook deze taak op zich nemen .. en niet overlaten aan de mensen van voorheen.... maar de tijd is gekomen om dingen te veranderen….. wij hebben deze taak ons genomen... ik en mijn vrienden.....ik ben blij dat de jongeren zijn opgestaan en willen voor hun volk werken....  .”

 

Op zichzelf zijn deze punten en initiatieven zeer lovenswaardig! Hij maakt wel een terechte opmerking door te zeggen "niet overlaten aan mensen van voorheen...", dus zeg maar de oude garde! Daar zijn wij van harte mee eens. En ook de opmerking “…maar de tijd is gekomen om dingen te veranderen …” begroeten wij met instemming. Kort samengevat: De nieuwe voorzitter brengt hele interessante kwesties onder de aandacht die, wanneer ze adequaat worden geïmplementeerd, voor een behoorlijke verbetering kunnen zorgen. Verder begroeten wij met instemming de betrokkenheid en enthousiasme van de jongeren bij het nieuwe bestuur van de federatie.

 

Er is echter een probleem… een grote probleem, die wij hieronder willen bespreken en dit probleem heeft te maken met de notulen van de Suryoye Federatie Nederland van 15 februari 2004. Uit de notulen ontstaat namelijk de indruk dat de nieuwe voorzitter ook deel uitmaakt van de 'oude garde'.

 

Notulen Suryoye Federatie Nederland 15 februari 2004: De nieuwe voorzitter houdt doelbewust informatie achter voor het volk.

 

Ondanks de goede punten die de nieuwe voorzitter naar voren brengt, hebben wij als internationale mensenrechten organisatie grote twijfels over de oprechtheid daarvan. Wij gaan hieronder becommentariëren wat wij bedoelen.

 

Volgens de notulen van de Suryoye Federatie Nederland van 15 februari 2004 heeft de nieuwe voorzitter, destijds bestuurslid van SUA- verenging Baradeaus, een algemene leden vergadering van de federatie voorgezeten waarin de bestuursleden van alle verenigingen aanwezig waren (Vereniging Platform Aram, Baradeaus, Abgar en SAVO). De nieuwe voorzitter was namens Baradeaus aanwezig bij deze vergadering en heeft tevens gefungeerd als de voorzitter van de vergadering. Waarom is het belangrijk om hieraan aandacht te geven?

Wel, uit de notulen kunnen wij opmaken dat tijdens deze vergadering, onder leiding van de heer Habib Faal, ernstige mensenrechten schendingen zijn begaan namens het volk, terwijl de arme bevolking van niets weet.

Deze mensenrechten schendingen zijn begaan, in de naam van het volk, tegen de voormalige VN vertegenwoordiger van de Syrisch Universele Alliantie (SUA) voor Geneve, terwijl de arme bevolking zorgvuldig onwetend en blind werd gehouden.

De nieuwe voorzitter heeft niets gezegd over deze schendingen toen hij zich voorstelde aan het volk. Hij heeft belangrijke informatie verzwegen waar het arme bevolking simpelweg recht op heeft.

 

Uit de notulen van de Suryoye Federatie Nederland van 10 januari 2003, 20 januari 2003, 3 februari 2003, 2 juli 2003, 23 november 2003 en 7 januari 2004 blijkt dat er een systematische haat en schandalisering campagne door de Suryoye Federatie Nederland is gevoerd tegen de voormalige SUA- VN vertegenwoordiger voor Geneve. De reden van deze haat campagne had te maken met de fundamentele mensenrechten schendingen begaan door SUA en sommige aangesloten organisaties, zoals de Suryoye Federatie Nederland. De SUA- VN vertegenwoordiger kwam in actie tegen deze schendingen.

 

Het ligt in de rede om aan te nemen dat de nieuwe voorzitter op de hoogte was van deze demonisatie campagne daar hij bestuurslid van Baradaeaus Hengelo was. Het toppunt van discriminatie en demonisatie werd bereikt tijdens deze vergadering van de federatie op 15 februari 2004 waarbij onder het voorzitterschap van de heer Faal een besluit werd genomen die wij als mensenrechtenorganisatie zouden kunnen omschrijven als “discriminerend, hatelijk en fascistisch”. Weest U zich ervan bewust  geachte lezer dat deze mensen zijn die het hebben over "Mensenrechten, respect, normen en waarden en liefde" wanneer ze op televisie verschijnen. Kort gezegd: het besluit werd genomen om de voormalige SUA-VN vertegenwoordiger de toegang te weigeren tot de gebouwen van de vereniging Platform Aram (Enschede), Abgar (Rijssen) en Baradeaus (Hengelo, de vereniging van de heer Habib Faal). De vereniging SAVO heeft zich destijds verzet tegen dit fascistische besluit.

 

Het besluit is genomen zonder dat de arme bevolking daarvan op de hoogte werd gebracht. Het volk heeft het volste recht om geïnformeerd te worden over dergelijke maatschappelijke belangrijke kwesties, alvorens de nieuwe voorzitter zich voorstelt aan het volk. Volgens ons is de nieuwe voorzitter daarin doelbewust nalatig geweest en dat is ernstig. Uit de notulen valt niet af te leiden dat de heer Faal zich heeft teruggetrokken of op een andere manier protest heeft aangetekend tegen dit discriminerende besluit. Hieruit volgt dat hij daarom medeverantwoordelijk is voor de genomen besluiten. Hij had het makkelijk het voorbeeld van SAVO- Oldenzaal kunnen volgen, iets wat hem zou hebben gesierd!

 

Enkele kritische vragen aan de nieuwe voorzitter van de Suryoye Federatie Nederland.

 

1. Hoe beschouwt de nieuwe voorzitter de systematische haat campagne door de Suryoye Federatie Nederland tegen de voormalige SUA-VN vertegenwoordiger voor Geneve, in het licht van de positieve en indrukwekkende ideeën die hij op televisie heeft voorgesteld?

2. Neemt de nieuwe voorzitter de heer Habib Faal afstand van deze haat en demonisatie campagne destijds gevoerd door de federatie in de naam van het arme en onwetende volk? Of is dit allemaal okay voor de heer Faal, omdat het blinde volk hier toch nooit vragen over zal stellen?

3. Neemt de heer Faal afstand van het genomen fascistische besluit van de algemene ledenvergadering, onder zijn voorzitterschap, op 15 februari 2004 of staat hij nog steeds achter deze besluiten? Is dit gewoon normaal, niets aan de hand?

4. Wat is het standpunt van de nieuwe voorzitter ten aanzien van personen die hun positie binnen de federatie (of verenigingen) hebben misbruikt of nog steeds misbruiken om anderen te schandaliseren en door het slijk te sleuren? En hoe gaat hij optreden tegen dergelijke hatelijke figuren?

5. In de uitzending van SuryoyeSat van 27-2-2009 wekt de nieuwe voorzitter de indruk alsof hij met iets nieuws wil beginnen en het oude wil achter zich laten. Hoe staat hij dan tegenover zijn optreden in de vergadering van 15 februari 2004? Wat betekent concrete iets “nieuws” beginnen?

6. Gaat de nieuwe voorzitter zich meer inzetten voor de fundamentele mensenrechten, democratie en gelijkheid doordat hij zegt . maar de tijd is gekomen om dingen te veranderen ? Wat wordt bedoeld met “veranderen”? Betekent dit ook zoiets als meer openheid naar het volk toe?

7. De veranderingen die de nieuwe voorzitter wil doorvoeren zijn buitengewoon indrukwekkend. Maar hoe zit het nu met sommige individuen die bij meerdere organisaties zijn betrokken, bijvoorbeeld ze zitten in het bestuur van een plaatselijke verenging en tegelijkertijd zitten ze ook in het bestuur van een andere organisaties met het gevaar dat de belangen van het volk worden opgeofferd voor de belangen van sommige figuren die een vreemde agenda op na houden? Gaat de nieuwe voorzitter optreden tegen dergelijke personen?

8. De nieuwe voorzitter zegt “wij hebben deze taak op ons genomen... ik en mijn vrienden..” Dat is zeer lovenswaardig. Echter wat mogen wij verwachten in de nabije toekomst?

 

Notulen Syriac Universele Alliantie (SUA)

 

Een andere punt zijn de notulen van de SUA van 4-6 augustus 2005. Als wij deze bestuderen dan ontstaat de indruk alsof SUA een internationale haat en schandaliseren is gestart tegen onafhankelijke en bij SUA niet aangesloten personen en organisaties. Over de te nemen maatregelen tegen de Aram-Naharaim organisatie en de voorzitter lezen wij:

Bij Punt 3, Other questions: Daniel Gabriel: NGO – (de naam voorzitter Aram-nahrin wordt genoemd), De structuur van SUA, wat gebeurt er met diegenen die niet meegaan met  SUA?

 

Punt 6 (b): NGO- Gabriel Marawgeh  vertelt in het kort over NGOs. Daniel Gabriel  rapporteert over de structuur voor de NGO naar aanleiding van het vorige rapport en over de deelname van (de naam van de voorzitter van Aram-Nahrin wordt genoemd) aan de vergaderingen in Geneva. Op welke basis neemt hij deel aan deze vergaderingen en wat kan er gedaan worden om deze te onderscheppen?

(Meer hierover: http://www.aramnahrin.org/Dutch/SUA_Notulen2005_Kruistochten_25_8_2010.htm)

 

Let wel, de heer Gabriel, die nu de 'Human Rights & UNOG Director' is van SUA heeft het over de te nemen maatregelen tegen de Aram-Naharaim en andere onafhankelijke organisaties.

Volgens de notulen van SUA was de nieuwe voorzitter van de federatie ook aanwezig bij deze vergadering. Aan het einde wordt hij zelfs gekozen als bestuurslid van SUA. Wanneer wij nu de nieuwe voorzitter van SFN aan zijn woorden herinneren "maar de tijd is gekomen om dingen te veranderen….", hoe staat hij nu tegenover het besluit van SUA dat destijds is genomen om kruistochten te starten tegen organisaties en personen die weigeren hen te gehoorzamen? Ondersteunt hij nog steeds het besluit of verwerpt hij het? Hoe zit het nu met "“Nieuwe visie, nieuwe punten, voor nu en voor en straks…” ? Heeft de arme bevolking recht op om geïnformeerd te worden over zulke belangrijke zaken of niet? Er worden haat campagnes begaan tegen mensen en organisaties in de naam van het volk, mensen worden gedemoniseerd in de naam van het volk en mensen worden zwartgemaakt in de naam van het volk, terwijl het arme en blinde volk zorgvuldig blind en dom wordt gehouden. Dit klopt niet en dat weet de heer Faal ook heel goed!

 

Oud wijn in nieuwe zakken?

 

In de nieuwsuitzending van 27-2-2009 werd door de nieuwslezer een mededeling gedaan, in het kader van het nieuwe bestuur van de Federatie, dat ons deed schrikken en het gevoel gaf alsof de presentatie van deze mooie doelstellingen in feite niets anders dan oude wijn in nieuwe zakken is. Erger nog, de indruk wordt gewekt alsof het volk doelbewust voor gek wordt gehouden.

Er werd medegedeeld dat “het nieuwe bestuur van de SuryoyoSat- Nederland bezoek had gebracht aan het nieuwe bestuur van de Suryoye Federtaie Nederland”.

 

Wie zijn de bestuursleden van SuryoyoSat Nederland? De voorzitter is de voormalige penningmeester van de federatie voor de periode 2002-2004, de penningmeester van Platform (2002-2004) en oud bestuurslid van de Stichting ABM, de heer Milad Mourad die al enkele keren zich op televisie heeft gepresenteerd.

Uit de notulen van de federatie kan worden opgemaakt dat de voorzitter van de SuryoyoSat-Nederland bezig is geweest met het schandaliseren en in discredit brengen van de toenmalige SUA-VN vertegenwoordiger voor Geneve. Volgens de notulen van de federatie van 10 januari 2003 werd de demonisatie campagne gestart door hem onder project nummer 5 (d) op de agenda te zetten waarvoor de heer Milad Mourad verantwoordelijkheid kreeg.

En het was de voorzitter van SuryoyoSat Nederlend die volgens de notulen van de federatie van 15 februari 2004 een voorstel heeft gedaan, onder het voorzitterschap van de nieuwe voorzitter van de federatie, om een discriminerend besluit te forceren en de SUA-VN vertegenwoordiger te weren uit de Verengingen Platform Aram Enschede, Baradeus Hengelo en Abgar Rijssen. SAVO - Oldenzaal weigerde deze hatelijke beslissing te volgen.

 

Dit zijn maatschappelijke zeer belangrijke zaken waar het volk simpelweg recht op heeft om te weten. Door de blindheid van het volk zijn ze gedurende eeuwen onder voeten gelopen door hun vijanden. Hun leiders hebben hen in feite misleid, en dit voor honderden jaren. Voor zover een deel van het volk zich "verlicht" en "mondig" noemt, gaat het vooral om diegenen die zich bezighouden met perverse zaken zoals terrorisme, geestelijke genocide en culturele vernietiging, dus de afvallige Arameeërs die als terror- instrument fungeren in de handen van de koloniale machten om het Aramese volledig te vernietigen.

De rest houdt zich gedeisd met alle gevolgen van dien. Mensen nemen zitting in de organisaties, misbruiken de organisaties voor persoonlijke doeleinden om anderen die hen niet aan staan te demoniseren en in discredit te brengen en vervolgens verlaten zij de organisaties en doen alsof er niets aan de hand is. Dat is buitengewoon perverse en immoreel!

Dergelijke lieden dienen te weten dat vroeg of laat iemand zal opstaan en hun misdaden zal openbaren. Ze moet hun hoop niet vestigen op hun dwaze gedachten als, "Het is zolang geleden, het volk heeft het vergeten, niemand zal vragen hierover stellen". Ze zullen bedrogen uitkomen.

 

Moraal van het verhaal?

 

Als wij deze zaken op ons laten inwerken, dan ontkom je toch niet aan de indruk dat de nieuwe voorzitter van de federatie, de heer Habib Faal, voor de televisie mooie woorden zegt, maar in de praktijk niets van bakt. Met de woorden “veranderen”, “nieuwe ideeën”, “jongeren zullen het werk overnemen” probeert hij het volk de zaken veel mooier voor te stellen dan ze in werkelijk zijn. De nieuwe voorzitter houdt doelbewust informatie achter voor het volk over ernstige mensenrechten schendingen, waar hij ook voor een deel verantwoordelijk voor is, gepleegd door de Suryoye Federatie Nederland. In plaats van zich uit te spreken over deze grove schendingen, verwelkomt hij personen die in de naam van het volk deze schendingen hebben begaan, terwijl de arme bevolking van niets afweet. Dit alles stemt niet overeen met de schitterende ideeën en voornemens die hij voor de televisie het volk heeft beloofd!

 

Wij weten dat de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen en betrokken zijn bij rekrutering en terrorisme meesters zijn in liegen, bedriegen, manipuleren, discriminaties, haat zaaiing, diffamatie en meer dergelijke buitengewoon perverse en immorele praktijken. Hun kinderen groeien op in een dergelijke milieu van immoraliteit. Het woord in feite met de paplepel ingegoten. Zie meer hierover:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/MonsterVerbond_PKK_ADO_24_4_1993.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Primitieve_Gevaarlijke_ADO_Ideologie_26_8_2008.htm

 

Maar de manier waarop de nieuw voorzitter van de Suryoye Federatie Nederland cruciale informatie met betrekking tot schending van mensenrechten voor het volk achterhoudt verdiend ook geen schoonheidsprijs en getuigd naar ons stellige overtuiging niet van respect naar het volk toe.

 

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Syrië

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية