Gregorios Johannes Bar Hebreaus

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochiė met betrekking tot synoniem: Arameeėrs/Syriėrs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriėrs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Arameeėrs van Irak

 

Arameeėrs van Turkije

 

Arameeėrs van Syriė

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen. In Turkije zijn de Arameeėrs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak.

 

English Version

 

 

Nr.: 2008-11-26/6

 

Nederland, 26st november 2008

 

Onderwerp: Uw overweldigende verkiezing tot de 44ste president van de Verenigde Staten van Amerika.

 

De Meest Eerwaardige Nieuwgekozen President van de Verenigde Staten van Amerika.

Zijn Excellentie Barack Obama.

The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500

Verenigde Staten van Amerika

 

Geachte heer nieuwgekozen President,

 

Wij, de ondertekenden, de Arameeėrs van Aram-Nahrin Organisatie, de Aramese Democratische Organisatie en Platform Aram willen U feliciteren met Uw indrukwekkende en overweldigende verkiezing tot de 44ste president van de Verenigde Staten van Amerika.

 

Wij wensen U veel succes en wijsheid toe en we hopen dat onder Uw leiderschap de Verenigde Staten van Amerika een bakermat wordt van welvaart, stabiliteit, gelijkwaardigheid en gerechtigheid voor iedereen.

 

Uwe Excellentie, wij willen graag gebruik maken van deze gelegenheid om Uw aandacht te vestigen op de fragiele situatie van het inheemse Aramese volk van Mesopotamiė, in vroegere tijden Aram-Nahrin genoemd in het Aramees en Aram-Naharaim in het Hebreeuws.

 

Het Aramese volk (niet te verwarren met ‘Armeniėrs’) is sinds duizenden jaren aanwezig in dit deel van de wereld, ook bekend geworden als de Bakermat van de Beschaving. Het Aramese volk spreekt Aramees, de taal gesproken door Abraham, Mozes en Jezus, waardoor zij een hele belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de wereld civilisaties. [1] Dit oude Semitische volk, nu onderverdeeld in diverse denominaties en verspreid over het hele Midden-Oosten, bedraagt ongeveer 8 miljoen mensen wereldwijd.

 

De geschiedenis getuigd duidelijk ervan dat het Aramese volk vredelievend is, leeft volgens de tien geboden, demonstreert respect, waardigheid en liefde aan hun buren en respecteert altijd de wetten van de landen waarin zijn leven. Ze geven anderen het voorbeeld van liefde en broederschap. In tegenstelling tot andere volkeren hebben zij nooit hun toevlucht gezocht tot de pad van intolerantie, fanatisme en gewelddadige opstanden. In tegendeel, hun motto is altijd geweest: liefhebben en respecteren van je buren als jezelf!

 

Helaas wordt het Aramese concept van vredevolle samenwerking gebaseerd op gelijkwaardigheid en wederzijdse begrip niet door iedereen toegejuicht in dit complexe en turbulente gebied van het Midden-Oosten; dat gedurende honderden jaren het strijdtoneel is geweest van conflicten en veldslagen tussen diverse groepen en volkeren wiens woordenboek lijkt te ontbreken aan woorden als vrede, broederschap en respect. Onze vreselijke ervaring is dat velen van deze groepen liever hun toevlucht lijken zoeken naar het pad van intolerantie en fanatisme.

 

Het is dit zekere pad van fanatisme en intolerantie dat de oorzaak is geweest van discriminatie van onze natie, uitsluiting, uitbuiting, etnische zuivering, genociden en blijvende vervolgingen gedurende honderden jaren tot heden ten dage.

Onze natie krijgt te maken met moeilijkheden in vele gebieden van het Midden-Oosten, echter hun situatie in Irak is het meest ernstig, met name in het Mosul gebied waar aan het eind van September, na moorden en bedreigingen door de krachten van intolerantie en fanatisme, een massa exodus plaatsvond. In diverse brieven aan de overheid van Irak en de Verenigde Naties hebben we geprobeerd hun aandacht te vestigen op de grimmige situatie van ons volk[2]. Ondanks de maatregelen getroffen door de centrale overheid, blijft de situatie van het Aramese inheemse natie van het Midden-Oosten zeer precair in het Mosul gebied.

 

De marginalisatie, vervolging en uitsluiting van onze natie gedurende honderden jaren en hun fragiele situatie in onze dagen, waar ze bedreigd worden met etnische zuivering in de landen van hun voorvaderen, is niet uitsluitend toe te schrijven aan de krachten van fanatisme en intolerantie, maar het heeft z’n wortels in de geestelijke koloniale praktijken van de Westerse missionarissen en diplomaten in de 16e en 19e eeuw waarbij nationalisme en fanatisme werd gebracht naar het Midden-Oosten. [3] Daarnaast geloven wij dat de genocide van 1915 [4] die het leven van rond 600.000 Arameeėrs van verschillende denominatie vereiste minder ernstig zou zijn geweest als de Arameeėrs waren verenigd en zich niet hadden vastgeklemd aan de haat dat was geļmplementeerd door buitenstaanders in de naam van “hulp”, “educatie” en “religie”.

 

Uwe Excellentie;

 

Het motto van Uw verkiezingscampagne was ‘verandering’, een term die heel goed werd gehoord en begrepen door alle lagen van de bevolking. Dit heeft niet alleen de aandacht getrokken van de jongeren, van diegenen die zich bevinden aan de rand van de samenleving, en van hen die zijn gemarginaliseerd en genegerd, maar dit gave ook hoop aan velen door de hele wereld.

 

Van onze kant hopen wij dat deze verandering, onder Uw leiderschap, niet alleen geļmplementeerd zal worden in de Verenigde Staten, maar ook z’n effect zal hebben op andere volkeren en naties, die leven onder zeer zwakke en fragiele omstandigheden over de hele wereld, inclusief de Aramese inheemse natie van Aram-Nahrin, ook bekendgemaakt als “Assyriėrs” en “ Chaldeeėrs” in sommige media; die op dit ogenblik worden geconfronteerd met terreur en vernietiging in Irak, met name in het Mosul gebied.

 

Wij hopen dat de situatie van vele zwakke, uitgesloten en genegeerde naties, inclusief Arameeėrs, over de hele wereld een deel zal uitmaken van de speerpunt van het buitenlandse politieke beleid van de Verenigde Staten om meer gerechtigheid, gelijkwaardigheid, vrede en broederschap te bewerkstelligen voor velen over de hele wereld.

 

Wij kijken ernaar uit om samen te werken met Uw administratie en we zouden vereerd zijn om U, waar nodig, zuivere informatie te verschaffen omtrent de Aramese Inheemse Natie van Aram-Nahrin dat ononderbroken aanwezig is geweest gedurende duizenden jaren in dit deel van de wereld. Wij willen opnieuw onze best wensen onderstrepen om de nobele doelen die U zo duidelijk hebt uitgedrukt gedurende de verkiezingscampagne te behalen.

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

 

 

Gabriel Sengo

Voorzitter

Arameeers van Aram-Naharaim Organisatie

Gabi Gallo

Voorzitter

Aramese Democratische Organsiatie

Aboud Gouriye

Voorzitter

Platform Aram

 

 


 

Voetnoten:

 

[1] De bijdrage van de Aramese natie aan wereld civilisaties is goed samengevat door een wereldberoemde Eminente Oxford Universiteit Professor Sebastian Brock, een specialist op het gebied van Aramees (Syrisch) en Hebreeuws die zei, “Elke maatschappij is afhankelijk van het schrift, al zijn er maar weinig mensen die zich realiseren, dat de meeste schriften op de wereld terug te herleiden zijn tot één gemeenschappelijke voorouder: een alfabet dat vierduizend jaar geleden in het Midden-Oosten is uitgevonden en dat daarna is verfijnd door de Feniciėrs en de Arameeėrs, die het over de bekende wereld hebben verspreid. Het is daarmee één van de grootste geschenken van de Aramese volken aan de wereldcultuur (Verborgen Parel Deel I, Pagina 27)

…… ,, Niettemin is het onmiskenbaar, dat het eenvoudige Aramese alfabet van 22 letters een buitengewone invloed heeft gehad op de ontwikkeling van alfabetische schrijfsystemen over de hele wereld. Ja, men kan zich nauwelijks voorstellen hoe de vooruitgang van de menselijke cultuur en de wetenschap ooit had kunnen plaatsvinden zónder (Verborgen Parel Deel I,Pagina 58)

(Verborgen Parel: http://www.aramnaharaim.org/English/film_arameans.htm)

 

[2] 29-8-2007: Brief aan de Irakese overheid:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Brief_Overheid_Irak_29_8_2007.htm

22-4-2008: Brief aan de Irakese overheid:

http://www.iraqichristians.org/Dutch/ArameseOrganisatie_Bescherming_Leiders_Irak_22_4_2008.htm

10-5-2008: Brief aan de Verenigde Naties:

http://www.iraqichristians.org/Dutch/ArameseOrganisatie_Hulp_VN_Irak_10_5_2008.htm

31-10-2008: Brief aan de Verenigde Naties:

http://www.iraqichristians.org/Dutch/ArameseOrganisaties_Verzoek_VN_Irak_31_10_2008.htm

 

[3] Het resultaat hiervan was dat een deel van onze natie startte om zich te identificeren als “Chaldeeėrs” (sinds de 16e eeuw) en een andere deel als “Assyriėrs” (sinds de 19e eeuw). Global gesproken werd deze verdeeldheid veroorzaakt door de geestelijke oorlog tussen de Westerse politieke en geestelijke koloniale machten; dat wil zeggen, de oorlog tussen Katholieken en Protestanten, dat werd uitgevochten ten koste van de Aramese natie, met daarbij het planten van twijfels met betrekking tot hun etnische oorsprong, met het resultaat dat een soort geestelijke genocide werd gepleegd op onze natie.

Een verdeelde natie is duidelijk een zwakke natie. Door deze verdeeldheid werden wij kwetsbaar gemaakt aan het vijandige milieu van het Midden-Oosten waar we worden bedreigd met uitroeiing en etnische zuivering. De gebeurtenissen die plaatsvonden in Mosul, Bagdad en andere gebieden in Irak, waar onze natie werd gedwongen om hun huis en haard te verlaten, zijn heldere bewijs voor onze standpunt.

 

[4] Aramese Genocide: Aramese Lichamelijke en Geestelijke Genocide: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ArameseGenocide.htm

 

De discussie over de genocide van 1915, is voor een belangrijke deel geconcentreerd over de Armeense vraagstuk en wordt‘Armeense genocide’ genoemd. Dit is niet eerlijk, daar niet alleen Armeniėrs hebben geleden, maar ook Aramese Inheemse Christelijke natie van Mesopotamiė alsmede de Grieken hebben geleden onder deze gruwelijke daden, die niet omschreven kunnen worden door pen en papier.

In tegenstelling tot de Griekse en Armeense Genocide, bestaat de Aramese genocide zowel uit Fysieke alsmede uit Geestelijke genocide.

 

 

 

 

 

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeėrs:

 Arameeėrs in de Media

 


 

6-2-2017: Arameeėrs van Aram-Nahrin Organisatie stuurt een brief aan de VS President Donald Trump

 

22-9-2016: Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie en de Aramese Democratische Organisatie sturen een brief aan de Irakese regering en vragen voor de erkenning van de Arameeėrs van Irak

 

26-7-2010: Aram-Nahrin Organisatie stuurt een brief aan de Turkse minister van Binnenlandse zaken over de bekladding van de Aramese St. Jacob kerk van Nisibin

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

1-12-2009: Aramese Organisatie sturen een brief aan de nieuw gekozen president van de Europese Unie

 

6-7-2009: Arameeėrs van Aram-Nahrin Organisatie stuurt brief aan de president van Syriė, Dr. Bashar al- Assad over de situatie van het Aramese inheemse volk

 

20-5-2009: Aramese Organisaties sturen brief aan de President en Premier van Turkije over het klooster St. Gabriel en het erkennen van het Aramese inheemse volk als aparte etnische minderheid

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

6-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeėrs in Irak: Antwoord VS Ambassade

 

30-9-2005: Aram-Naharaim Organisatie stuurt samen met de Aramese bisschoppen in Irak een brief aan de Amerikaanse Ambassade