Gregorios Johannes Bar Hebreaus

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochiė met betrekking tot synoniem: Arameeėrs/Syriėrs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriėrs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeėrs van Irak

 

Arameeėrs van Turkije

 

Arameeėrs van Syriė

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen. In Turkije zijn de Arameeėrs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


Arameeėrs van Aram-Nahrin Organisatie stuurt een felicitatiebrief aan de VS President Donald Trump

 

English Version

Op 23 januari 2017 heeft de Arameeėrs van Aram-Naharaim organisatie een felicitatiebrief gestuurd aan de VS President Donald Trump. In de brief benadrukt de Aram-Naharaim organisatie de belangrijke rol van de leiderschap en verantwoordelijkheid aan de God van Abraham, Isaac en Jacob.

 

Daarnaast vraagt de Aram-Nahrin organisatie de aandacht van President Trump voor de fragiele situatie van de inheemse Aramese natie van het Midden-Oosten.


 

Nr.: 2017-01-23/1

 

Nederland, 23 januari 2017

 

Onderwerp: Uw verkiezing en inauguratie als 45ste president van de Verenigde Staten van Amerika

 

De Meest Eerwaardige President van de Verenigde Staten van Amerika

Zijne Excellentie Donald J. Trump

The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500

Verenigde Staten

 

Geachte President Trump;

 

Wij, de Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie, feliciteren U van harte met Uw verkiezing en inauguratie als de 45ste President van de Verenigde Staten van Amerika.

 

Moge de God van Abraham, Isaac en Jacob, Die Zichzelf aan de Wereld heeft geopenbaard in Zijn geliefde Zoon Yesuh M'siho, U wijsheid, inzicht, scherpzinnigheid en sterkte geven en U als instrument in Zijn handen gebruiken om voorspoed, stabiliteit, respect, Bijbelse normen en waarden en vrede te brengen naar de Verenigde Staten van Amerika.

 

Niets gebeurd zonder de toestemming van de Heilige hemelse Vader (Matheus 10:29-30, 28;18, Amos 3:6), daarom geloven we dat de Here God Yahweh U in het Witte Huis heeft geplaatst, omdat we lezen: " Hij verandert de tijden en tijdstippen, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben." (Daniel 2:21, zie ook: Job 34:19, 24, 25)

 

De 2016 verkiezingen waren zeer waarschijnlijk het meest belangrijk in de geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika. Wij geloven dat de VS op een keerpunt staat. De richting die het opgaat, zal consequentie hebben voor de hele wereld.

 

Daarom hopen wij dat onze God en Redder Yesuh M'siho U zal gebruiken om de VS in de goede richting te leiden waar de hele wereld baat bij zal hebben.

Wij claimen niet de wijsheid in pacht te hebben, echter in beschouwing nemende de bijzondere tijden waarin wij in leven en de belangrijke rol die de VS spelen in de wereld, zien wij ons genoodzaakt om de volgende drie belangrijke punten onder Uw aandacht te brengen. Zodoende wijken wij af van een "normale felicitatiebrief" naar een meer uitgebreide geestelijke versie:

 

 1) Koning Nebukadnessar van Babylon was waarschijnlijk één van de meest machtige heersers die ooit op de wereld heeft geleefd. De Heilige hemelse Vader noemt Nebukadnessar "Mijn dienaar" (Jeremia 25:9, 43:10) en " Zelfs ook de dieren van het veld heb Ik hem gegeven om hem te dienen. " (Jeremia 27:6)

 

Nebukadnessar was echter te trots, arrogant, verblind door zijn macht en negeerde de Here God. Over zijn macht en glorie zegt hij: " Is dit niet het grote Babel, dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit? " (Daniel 4:30)

 

Om deze reden kwam Nebukadnessar door schande en schade erachter om alle eer en glorie te geven aan de God van Abraham, Isaac en Jacob (Daniel 4:31-32)

Nadat hij getuchtigd was (Daniel 4:21-23) door de Heilige hemelse Vader, sprak hij de volgende belijdenis uit: "Na verloop van die dagen sloeg ķk, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug, en ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte Hem Die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij, en Zijn Koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar Zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die Zijn hand kan wegslaan of tegen Hem kan zeggen: Wat doet U? Op datzelfde tijdstip kwam mijn verstand weer in mij terug. Ook kwamen, tot eer van mijn koninkrijk, mijn majesteit en mijn waardigheid weer op mij terug. Mijn raadslieden en machthebbers maakten hun opwachting bij mij. Ik ben in mijn koningschap hersteld. Mij werd zelfs uitzonderlijke grootheid verleend. Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de Hemelkoning, omdat al Zijn daden waarheid zijn en Zijn paden gerechtigheid: Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan." (Daniel 4:34-37)

 

Dat is waarschijnlijk de reden dat de Heilige hemelse Vader ons allemaal waarschuwt: "Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE." (Jeremia 9:23-24)

 

Daarom moedigt de Here God de gelovige aan: "Zoek Mij en leef" (Amos 5:4-6) en "..... terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof." (Hebreeėrs 12:2)

 

2). Uwe Excellentie, onze God "...trekt geen partij voor de vorsten, en trekt de rijke niet voor boven de arme, want zij zijn allemaal het werk van Zijn handen. " (Job 34:19, ook: Spreuken 22:2), en "Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweegbrengt, eerst over de Jood, en ook over de Griek, maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst over de Jood, en ook over de Griek." (Romeinen 2:8-10)

 

Om deze reden ".. moeten wij allen voor Christus’ rechterstoel verschijnen" (2 Korintiėrs 5:10) en "Ik heb gezworen bij Mijzelf – uit Mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren –dat voor Mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij Mij zal zweren." (Jesaja 45:23, Romeinen 14:10-12).

 

Het gedrag van een leider heeft grote consequenties voor het hele volk. Een goede leider resulteert in zegen en voorspoed voor het volk en een ontrouwe leider resulteert in vreselijke oordelen. De ongehoorzaamheid en afgoderij van koning Jerobeam van Israel leidde tot de ondergang en diaspora van het noordelijke koninkrijk (1 Koningen 12:28-33). Een vergelijkbare voorbeeld is de ongehoorzaamheid en afgoderij van koning Manasse van Juda (2 Koningen 21;1-21) die zware oordelen over Jeruzalem uitlokte.

Wij worden gewaarschuwd om niet dezelfde fouten te herhalen: "Want alles wat vroeger in de Schrift is opgeschreven, is geschreven om ons iets te leren" (Romeinen 15:4) ….. "Die gebeurtenissen zijn een voorbeeld voor ons, een waarschuwing dat we niet naar het kwade moeten verlangen, zoals zij " (1 Korientiers 10:6)……." Wat hun overkwam, moet een voorbeeld voor ons zijn. Het werd opgeschreven om ons te waarschuwen,........” (1 Kor. 10:11)

 

Dat is de reden waarom wij geloven President Trump dat het van uiterste belang is dat U, gedurende Uw presidentschap, alleen de stem van de Heilige hemelse Vader volgt, de God van Abraham, Isaac en Jacob en Zijn geliefde Zoon Yesuh M'siho, omdat: " Vertrouw op de Heer met heel je hart en wees niet eigenzinnig. Houd de Heer voor ogen bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg." (Spreuken 3:5-6), "Gelukkig wie steun zoekt bij de God van Jakob, alles verwacht van de Heer, zijn God," (Psalm 146:5, zie ook 40:4)..... "Bewaak daarom boven alles je eigen hart, want daar ligt de bron van het leven." (Spreuken 4:23)

 

De Here God eist van Zijn kinderen dat ze volledig afhankelijk van Hem zijn (Romeinen 12:1-2, Jakobus 4:5). Daarom zegt Hij: "‘Vervloekt is wie op mensen vertrouwt, zijn heil zoekt bij wie sterven moeten en Mij de rug toekeert " (Jeremia 17:5, Psalm 146:3-4) en " De Heer staat aan uw kant, zolang u Zijn kant kiest. Als u Hem zoekt, laat Hij zich vinden, maar laat u Hem in de steek, dan laat Hij ook u in de steek." (2 Kronieken 15:2, zie ook: 1 Kronieken 28:9-10)

 

De geschiedenis leert ons dat diegene die deze waarschuwing negeerden een hoge prijs hebben moeten betalen. Saul was de eerste gezalfde koning van Israel (1 Samuel 10:1-2). Hij negeerde de opdracht (1 Samuel 15:1-31) van de Here God omdat hij bang was voor mensen (1 Samuel 15:24) en verloor daarom zijn koningschap en leven. Een ander voorbeeld is een profeet uit Juda die naar Bethel ging (1 Koningen 13:1-33). Hij negeerde het gebod van de Here God door te luisteren naar het foute advies van een medeprofeet (vers 15-19) en daarom een hoge prijs heeft moeten betalen voor zijn ongehoorzaamheid (vers 20-30).

 

Wat betreft de leden, assistenten en adviseurs van de regering Trump, ongeacht Uw positie/ verantwoordelijkheid, opleiding of professie, wees alstublieft bewust ervan dat wij leven in zeer kritieke tijden en afhankelijk van Uw keuze, kunt U de weegschaal negatief of positief beļnvloeden (Spreuken 11:1, 16:11, 20;10, Deut. 16:19) omdat " Soms denk je de goede weg te volgen, maar dan blijkt die naar de dood te leiden" (Spreuken 16:25), en "In eigen ogen heeft een mens altijd een zuiver geweten, maar de Heer toetst hem tot op de bodem van zijn ziel. 3 Vertrouw je werk toe aan de Heer en je plannen zullen slagen." (Spreuken 16:2-3, ook: Psalm 25:12, 32:8), en " Wie denkt iets te betekenen zonder iets te zijn, houdt zichzelf voor de gek. 4 Ieder moet zijn eigen doen en laten onderzoeken. Dan kan hij bij zichzelf een reden tot roemen zoeken in plaats van in de vergelijking met anderen. 5 Want iedereen heeft zijn eigen vracht te dragen." (Galaten 6:3-5)

 

Om deze reden, zorg alstublieft ervoor dat Uw bijdrage aan de regering Trump in overstemming is met de Wil en Heiligheid van onze Heer en God Yesuh M'siho vanwege de volgende redenen:

 

a) "Zeg later niet: ‘Wij hebben het niet geweten.’ Want God doorgrondt de harten van de mensen. Hij houdt je in het oog en weet of je de waarheid spreekt. Hij beloont of bestraft je op grond van wat je doet." (Spreuken 24:12) en "De Heer kijkt naar de mensen op aarde, vanuit de hemel houdt Hij hen in het oog. 14 Vanuit de plaats waar Hij woont, slaat Hij hen gade. 15 Hijzelf heeft hen gemaakt, Hij doorziet al hun bedoelingen" (Psalm 33:13-15, zie ook: Jeremia 32:19, 23:24, 1 Kronieken 28:9-11)

 

b) ".Laten we God dienen zoals Hij het wil, met eerbied en ontzag. 29 Want onze God is een verterend vuur " (Hebreeėrs 12:28-29)

 

c) " Verwijder slechte raadgevers uit de omgeving van de koning, dan regeert hij rechtvaardig en kan zijn troon niet wankelen." (Spreuken 25:5)

 

d) Yesuh M'siho zegt: "Maar wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, doet struikelen, het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was." (Mattheus 18:6-7)

Als het misleiden van "een van deze kleinen" zal leiden to het hangen van een molensteen om de nek van iemand in de diepte van de zee, hoe zit het dan om de oorzaak te zijn van de fout begaan door de gekozen President van een land?

 

e) Vraag U dagelijks, in Uw hoge en verantwoordelijke positie, deze vraag: "Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?" (Mattheus 16:26)

 

3) Op grond van wat wij hebben gezien dat plaatsvond na Uw verkiezing, om de verkiezing ongeldig te verklaren, om Uw persoon te demoraliseren, te demoniseren en in discredit te brengen door het uitspuwen van scala aan beschuldigingen met het doel Uw inauguratie tegen te houden, krijgt men het gevoel alsof krachtige demonische machten al deze goddeloosheid orkestreerden, met daarbij de mobilisatie van sterke entiteiten in de fysieke en geestelijke domein.

 

De Psalmist smeekt de Here God en zegt: " Heer, bevrijd mij toch, bevrijd mij van leugentaal en lastertongen" (Psalm 120:2)

 

Koning David was zo kwaad op dit soort gedrag dat hij schreef: "Mensen zonder God dissen leugens op; zij zijn ontspoord vanaf hun geboorte, zij dwalen van jongs af aan. Ze spuwen gif als een adder, ze zijn doof als een slang die niet luistert naar zijn bezweerders, hoe bekwaam ze ook zijn." (Psalm 58:4-6, ook: Psalm 109:2)

 

Wat we bovendien tot nog toe hebben gezien in de media over de onophoudelijke demonizatie campagne is dat ze de indruk geven alsof ze niet kunnen slapen en de hele tijd zich bezighouden met het verspreiden van vals nieuws om Uw werk en verkiezing te frustreren.

 

Een oplettende Bijbellezer wordt daarom verleid om de woorden van Koning David en Salomo te herhalen: " De mens die van God niet wil weten, zit het kwaad diep in het hart, angst voor God heeft hij niet. 3 Hij sust zijn geweten, hij is blind voor zijn zonden, hij verafschuwt ze niet. 4 Wat hij zegt is leugen en bedrog, wijsheid en goedheid zijn hem vreemd. 5 ’s Nachts broedt hij zijn plannen uit, hij kiest de verkeerde weg, het kwaad wijst hij niet af." (Psalm 36:2-5) en Koning Salomo zegt: " Ze kunnen pas slapen als zij ellende hebben aangericht, zij liggen wakker zolang zij niemand hebben benadeeld " (Spreuken 4:16)

 

We hebben geen reden, Uwe Excellentie, om aan te nemen dat ze zullen stoppen met hun felle en brutale aanvallen, de waarheid vervormend en zullen tot het uiterste gaan om Uw regering te frustreren en te ondermijnen omdat deze machtige geestelijke/ fysieke entiteiten zich een compleet andere VS voorstellen dan U.

 

Om dit soort machtige en goed georganiseerde aanvallen in de fysieke en geestelijke domein tegemoet te treden, worden wij door de Heilige hemelse Vader geadviseerd om strijd aan te binden met de geestelijke oorlogvoering: "Want onze strijd gaat niet tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten en de heersers van deze duistere wereld, tegen de geestelijke en bovenaardse machten van het kwaad" (Efeziers 6:12)

  

Achter de menselijke activiteit is er een machtige demonische activiteit waar de Gevallene aan de touwtjes trekt. Wij denken President Trump dat Uw verkiezing als 45ste President van de VSA wordt niet op prijsgesteld door kwade geestelijke machten, die de mensen van vlees en bloed gebruiken om Uw verkiezing te demoniseren, ongeldig te verklaren en te frustreren.

Uw visie en ideeėn voor de VSA moet de Gevallene en zijn menselijke slaafse volgelingen in hun hart hebben geschud en dat verklaart voor een belangrijke deel de brutaliteit, respectloosheid, felheid van aanvallen, verdraaiingen en vals nieuws. U moet iets goeds aan het doen zijn President Trump!

 

Onze strijd tegen deze geestelijke entiteiten wordt beschreven in de Bijbel als: "De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn" (2 Korintiėrs 10:4-6)

 

Het meest effectieve wapen dat gebruikt kan worden om deze geestelijke machten en hun menselijke slaafse volgelingen te verslaan, waar de Gevallene geen enkele verweer tegen heeft, is het dierbare bloed van onze Heer, God en Redder Yesuh M'siho.

Alstublieft heer President, bedek Uzelf dagelijks van Uw hoofd tot Uw tenen, uw familie, de leden van Uw regering en hun families en andere mensen die met U samenwerken en voor U werken met het dierbare bloed van Yesuh M'siho.

 

Van onze kant brengen wij U voor de troon van de Heilige hemelse Vader en vragen de Heilige Vader alstublieft in Yesuh nam om U, Uw familie en leden van Uw regering te beschermen tegen de aanvallen van de vijand.

Wij vragen de God van Abraham, Isaac en Jacob om alstublieft een muur van vuur van bescherming te plaatsen rondom U met Zijn aanwezigheid zodat de aanvallen van de vijand worden geneutraliseerd. Moge Hij U begeleiden met legionen van Zijn krijgsengelen met getrokken zwaarden in hun handen om U te beschermen.

 

Ten slotte Uwe Excellentie, vragen wij in nederigheid God YAHWEH in Yesuh naam om U uit te rusten met de wijsheid van Salomo (Mattheus 12:42), de moed van David (1 Samuel 17:32-51) en apostel Petrus (Handelingen 5:29), de sterkte van Simson (Rechters 14:6, 9), het geloof van Noach, Daniel en Job (Ezechiėl 14:12-22) en de volharding van Shadrach, Meshach en Abed- Nego (Daniel 6:13-23) om Uw opdracht uit te voeren in overeenstemming met Zijn Wil.

 

Einde van het geestelijke gedeelte van deze brief

 

Dat gezegd hebbende, willen we nu Uw aandacht vragen voor de fragiele situatie van het inheemse Aramese volk van Mesopotamiė.

 

Het Aramese volk (niet te verwaren met ‘Armeniėrs’) vertoeft sinds duizenden jaren in dit deel van de wereld, ook bekend als Bakermat van Beschaving. Het Aramese volk spreekt Aramees, de taal gesproken door Yesuh M'siho waardoor zij een heel belangrijke bijdrage hebben geleverd aan wereldbeschavingen.[1] Dit oud Semitische volk, nu onderverdeeld in diverse denominaties en verspreid door het hele Midden-Oosten bedraagt ongeveer 8 miljoen mensen wereldwijd.

 

Het gebied waar het Aramese volk vandaan komt was bekend in vroegere tijden als Aram-Nahrin in het Aramees en Aram-Naharaim in het Hebreews. Deze term was later vertaald in Mesopotamiė door de Grieken. Sinds het begin van de 20ste eeuw werd deze regio verdeeld in moderne staten Irak, Syriė en Turkije. Vandaag leven ook Arameeėrs in Jordaniė, Iran, Israėl en Libanon. [2]

 

Helaas wordt vandaag de dag de bijdrage van het Aramese volk aan wereldbeschaving nog erkend nog beloond.

 

Bijvoorbeeld, Irak is sinds duizenden jaren bewoond door de Aramese natie. Dit wordt onder andere bevestigd door de term "Beth-Aramaye". [2] In het tijdperk van vroege Christendom werd een belangrijke deel van hedendaagse Irak "Beth- Aramaye" genoemd, dat betekent "het huis van de Arameeėrs." Het werd zo genoemd vanwege overweldigende aanwezigheid van deze Arameeėrs in deze regio.

 

Het trieste feit is dat de Arameeėrs zelfs niet zijn erkend in hun eigen huis. Sinds 2005 hebben wij verschillende pogingen ondernomen om ons volk erkend te krijgen door de Irakese regering, echter all deze pogingen hebben niets opgeleverd. [3]

 

Het enige land in het Midden-Oosten (en in de wereld) dat de Aramese natie heeft erkend is Israel. [4] In andere Midden-Oosterse landen worden ze niet erkend en hun fundamentele, mensen, culturele, sociale en politieke rechten worden ontkend en vertrapt door diegenen die van buitenaf kwamen en beschouwen zichzelf nu als de rechtmatige eigenaren van het inheemse Aramese landen.

 

Het gebied waar wij vandaan komen is altijd slagveld geweest gedurende honderden jaren tussen groepen en volkeren die de wet van de jungle prefereren en wiens woordenboek ontbreekt aan woorden zoals respect, vrede, broederschaap en liefde. De vredelievende Arameeėrs waren constant aan het vechten om te overleven in hun eigen inheemse landen.

 

De toch al fragiele situatie werd verergerd na de invasie van Irak in 2003 en de gewelddadige opstand in Syriė in 2011. Voor de Irakese invasie waren er rond 800.000 Arameeėrs verdeeld over zes Christelijke Aramese denominaties. Na de invasie van 2003 begonnen de fanatieke krachten van intolerantie en haat de Arameeėrs van Irak in het vizier te nemen.[5] Ze werden aangevallen, vermoord, ontvoerd, hun eigendommen geconfisqueerd, hun heiligdommen verbrand en hun geestelijke leiders ontvoerd en vermoord door de machten van intolerantie waardoor de meerderheid van hen de landen van hun voorvaderen, die ze hebben bewoond sinds duizenden jaren, achter zich hebben gelaten. Er zijn ongeveer rond 300.000 van hen achtergebleven in Irak.

 

Na de gewelddadige opstand in Syriė in 2011 begon dezelfde patroon van ontvoeringen, moorden, verbranden van heiligdommen en confiscatie van eigendommen zich te ontrafelen door de machten van fanatisme en intolerantie. Dit veroorzaakte half van de 2 miljoen Arameeėrs in Syriė om het land te verlaten naar de Westerse of Midden-Oosterse landen.

 

Hoewel veel te laat, echter in 2015 heeft de Syrische overheid Russische assistentie verzocht om te vechten tegen de machten van fanatisme. De betrokkenheid van Rusland in Syriė was een keerpunt in het gevecht tegen diegenen die de weg van het zwaard, onthoofding en bloedbaden prefereren. We hadden graag gezien dat de Syrische regering al in 2012 verzoek had ingediend voor Russische assistentie. Het zou veel ellende en leed, mensenhandel, bloedbaden, ritueel slachten van mensen, vernietiging van kerken en moskeeėn, vluchtelingenstroom en interne ontheemde populatie had voorkomen.

 

Wat onze natie overkomt in Syriė en Irak herinnert ons aan de genocide van 1915-1918 [6] waar 600.000 Arameeėrs van verschillende denominaties brutaal werden afgeslacht.

 

 Uwe Excellentie, de precaire situatie van de Aramese natie van het Midden-Oosten wordt niet hoofdzakelijk veroorzaakt door diegenen die de mentaliteit van het pad van het zwaard toepassen, maar ook door diegenen die kwamen uit het Westen in de naam van "beschaving", "religie", "broederschap" en "onderwijs" om zogenaamd, de arme, weerloze en vaak analfabete Arameeėrs te "onderrichten."

De koloniale bemoeienis met de Aramese natie startte in de 16e eeuw [7] en veroorzaakte ongekende schade.

 

Door de implementatie en promotie van onderlinge haat, politieke, religieuze en culturele verdeeldheid en identiteitsvervalsing (een vorm van genocide) door de koloniale machten, werd onze natie kwetsbaar gemaakt aan de vijandige milieu van het Midden-Oosten. Één en dezelfde natie wordt nu gepresenteerd door 'exotische' identiteiten die niet van hen zijn. Deze vreemde identiteiten, afgeleid van de geografische Assyriė en Chaldea, werden uitgevonden en gepromoot door de buitenstanders die zich niet bewust waren [8] van de vroegere Aramese geleerden [9] die hun tijdperk onderrichtten niet allen met de theologische kennis, maar ook met de reguliere wetenschap. [10]

 

Overbodig om te zeggen, maar een verdeelde natie is een zwakke natie en deze verdeeldheid heeft de Aramese genocide van 1915-1918 verergerd, hun ondergang versneld in de landen van hun voorvaderen en hen in Diaspora gedwongen. Daarnaast, wanneer ons volk was verenigd [11], zouden de kansen voor hun overleving in de landen van hun voorvaderen veel groter zijn.

 

Tenslotte Uwe Excellentie, hopen wij dat U onze oprechte zorgen hebt opgemerkt over de precaire situatie van de Aramese natie van het Midden-Oosten en zult hun situatie in beschouwing nemen in het buitenlandse beleid van de VS om hen te helpen te blijven in de landen van hun voorvaderen en de plannen van de machten van fanatisme en intolerantie verijdelen.

Hartelijk dank voor Uw help en begrip en wensen U veel succes met Uw taak.

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

 

Gabriel Sengo

Voorzitter Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie.

 

[1] De bijdrage van de Aramese natie aan wereld civilisaties is goed samengevat door een wereldberoemde Eminente Oxford Universiteit Professor Sebastian Brock, een specialist op het gebied van Aramees (Syrisch) en Hebreeuws die zei, “Elke maatschappij is afhankelijk van het schrift, al zijn er maar weinig mensen die zich realiseren, dat de meeste schriften op de wereld terug te herleiden zijn tot één gemeenschappelijke voorouder: een alfabet dat vierduizend jaar geleden in het Midden-Oosten is uitgevonden en dat daarna is verfijnd door de Feniciėrs en de Arameeėrs, die het over de bekende wereld hebben verspreid. Het is daarmee één van de grootste geschenken van de Aramese volken aan de wereldcultuur (Verborgen Parel Deel I, Pagina 27)

…… ,, Niettemin is het onmiskenbaar, dat het eenvoudige Aramese alfabet van 22 letters een buitengewone invloed heeft gehad op de ontwikkeling van alfabetische schrijfsystemen over de hele wereld. Ja, men kan zich nauwelijks voorstellen hoe de vooruitgang van de menselijke cultuur en de wetenschap ooit had kunnen plaatsvinden zónder (Verborgen Parel Deel I,Pagina 58)

[2] http://www.aramnahrin.org/Dutch/Interview_Voorzitter_Aram-Naharaim_26_6_2007.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese-Geleerden-Getuigenis.htm

 [3] Onze laatste brief aan de Irakese regering om ons volk te erkennen werd gezonden op 22ste september 2016

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Arameeers_Irak_Brief_Regering_Erkenning_23_9_2016.htm

[4] http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Israel_Erkenning_18_9_2014.htm

[5] http://www.iraqichristians.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

[6] http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Lichamelijke_Genocide.htm

[7] http://www.iraqichristians.org/Dutch/Arameeers_Irak_Syrie_Blinde_Leidt_Blinde_3_2_2014.htm#4

[8] http://www.aramnahrin.org/Dutch/VGV_IrakeseChristenen.htm#4

[9] http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese-Geleerden-Getuigenis.htm

[10] http://www.aramnahrin.org/Dutch/Interview_Voorzitter_Aram-Naharaim_28_6_2007.htm

[11] http://www.aramnahrin.org/Dutch/Brief_Bush_Sarkozy_Brown_22_8_2007.htm

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeėrs:

 Arameeėrs in de Media

 


 

6-2-2017: Arameeėrs van Aram-Nahrin Organisatie stuurt een brief aan de VS President Donald Trump

 

22-9-2016: Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie en de Aramese Democratische Organisatie sturen een brief aan de Irakese regering en vragen voor de erkenning van de Arameeėrs van Irak

 

26-7-2010: Aram-Nahrin Organisatie stuurt een brief aan de Turkse minister van Binnenlandse zaken over de bekladding van de Aramese St. Jacob kerk van Nisibin

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

1-12-2009: Aramese Organisatie sturen een brief aan de nieuw gekozen president van de Europese Unie

 

6-7-2009: Arameeėrs van Aram-Nahrin Organisatie stuurt brief aan de president van Syriė, Dr. Bashar al- Assad over de situatie van het Aramese inheemse volk

 

20-5-2009: Aramese Organisaties sturen brief aan de President en Premier van Turkije over het klooster St. Gabriel en het erkennen van het Aramese inheemse volk als aparte etnische minderheid

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

6-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeėrs in Irak: Antwoord VS Ambassade

 

30-9-2005: Aram-Naharaim Organisatie stuurt samen met de Aramese bisschoppen in Irak een brief aan de Amerikaanse Ambassade