Ishak Bar Armalto

 

Testimonies of the brilliant historians of the Syrian Church of Antioch on the Aramean origin of our nation, Synonymy: Aramean/Syrian.

 

Subscribe To Our Newsletter

 

Question: Who were the ancient Assyrians? Were they simply one ethnicity or a composition of many nations/ tribes?

 

Who made the East- Aramean Nestorians known as "Assyrians"?

 

SUA/WCA and allowing terrorism

 

Arameans of Syria.

 

Arameans of Turkey

 

Arameans of Iraq.

 

Aramean history, history, culture and language, a six partite interview

 


 

"Assyrian" terrorism and division within the Aramean nation

 

Colonialism, “Assyrianism”,  terrorism, occultism, downfall of the Aramean nation in the Middle-East and their Diaspora.

 

23-4-2018: "Assyrian" terrorism: The Western Anti-Aramean colonial product “Assyrians” and unconditional loyalty to PKK/YPG and Abdullah Ocalan

 

23-3-2015: "Assyrian" veneration of Samiramis, the whore of Babylon

 

21-2-2014: The origin of “Assyrian” fanaticism, their blindness, veneration of occult powers

 

19-6-2010: A convicted “Assyrian” GHB/PKK/ADO terrorist for 6 months jail is fully being honored and idolized: is this a sign of falling away and is judgment at hand?

 

28-1-2009: Sabri Atman and Hezbollah- Aram: Sabri Atman: A man of standards and values or... an manipulator and abuser of the Aramean Physical Genocide to promote the immoral western criminal spiritual colonial and slavery product "Assyrians"?

 

19-12-2008: Pseudo-Assyrians, Pseudo-Chaldaeans, and the Cultural – National Needs of the Aramaean Nation

 

18-12-2008: Syriacs, "Assyrians" and "Chaldaeans" are all Aramaeans

 

26-9-2008: Terrorist ‘Kurds’ – Pawns of Merovingian Freemasonry Determined to Eliminate the Aramaeans

 

25-9-2008: Political Hypocrisy and Historical Forgery by Pseudo-Assyrians and Kurdish Terrorists

 

25-9-2008: Unprecedented Forgery of Ancient Mesopotamian History Expected to Trigger Chaos

 

23-9-2008: Pseudo-‘Assyrians’ and ‘Kurdish’ Terrorists: Liars Fostering Chaos and Genocide

 

22-9-2008: Anti-Christian Unholy Alliance: the Forged "Assyrian" Pseudo-Nation and the PKK Terrorists

 

21-9-2008: Looming End of Oriental Christianity: Unholy Alliance of ‘Kurdish’ Terrorists with Pseudo-Assyrians

 

19-9-2008: The Ongoing Aramaean Genocide, the Fabricated Pseudo-Assyrian Nation, and "Kurdish" (PKK) Terrorists

 

17-9-2008: Persecuted Aramaeans, a Pseudo-Nation of 'Assyrians,' Kurdish Terrorists, and the Anti-Chris

 

16-9-2008: The primitive, superseded, yet very dangerous ADO ideology unmasked: Jesus Christ the Assyrian?

 

17-7-2008: "Assyrian" terrorism: The bitter fruits of the spiritual colonial intervention: A monstrous covenant between the PKK and the organization of the apostate Arameans who identify themselves as “Assyrians”, namely: The Assyrian Democratic Organisation

 

15-9-2007: Wikipedia and Fake News about the Aramean nation: the continuation of Western Spiritual Colonial practices. The source and platform for spread and promotion of “Assyrian” terrorism: history distortions, hatred, lies, slander, attacks, deliberate misrepresentation and manipulations to misguide the independent reader.

 

22-8-2007: AINA: The international lie- and hate machine and the cause of killing, persecution and decline of the Arameans of Iraq

 

25-1-2007: The Arameans in Turkey unwillingly put in bad light. Turkish Supreme Court: The terrorist organization ADO/GHB “ Assyrians” added to the terror list.

 

25-1-2007: Translation of the article published in the Turkish Newspaper 'Zaman' of 19-11-2006. "ADO/GHB" terrorists added to the list of the Turkish Supreme Court

 

8-10-2005: A disastrous decision of SUA- where are standards and values?

 

Aramean people: Aramean people (not to be confused with ‘Armenians’) speak Aramaic, the language spoken by Abraham, Moses and Jesus. They are the indigenous people of what was called in ancient times Aram- Nahrin, in our days it is called ‘Mesopotamia’.

Some Arameans today identify themselves with “Assyrians”, because of the spiritual colonial hate generating activities of the Western missionaries and diplomats in the Middle-East in 16th and 19th centuries. Other Arameans became known as “Chaldeans”. However all of them are Arameans.In Turkey, the Arameans are called: Süryani. In Arabic they are called Al- Suryan.


 

Making a Christian oath/promise

(Made on: Tuesday 29-6-2004 in the St. Aphrem the Syrian Monastery in Glane; Netherlands)

(Translated from: Dutch to English)

(Signed by the board)

Administrators/rulers/leaders/shepherds/ of a Christian community

--------Spiritual and laymen--------- 

Patriarch, bishops, monks, pastors, members of the church council; associations and other organizations in charge of a Christian community.

 The Lord God warns all the administrators and says,,

How terrible will be the LORD's judgment on those rulers who destroy and scatter his people! 2 This is what the LORD, the God of Israel, says about the rulers who were supposed to take care of his people: "You have not taken care of my people; you have scattered them and driven them away. Now I am going to punish you for the evil you have done.  (Jeremiah 23:1-3)

 

 ܐܘ ܪ̈ܥܘܬܐ ܕܡ̇ܘܒܕܝܢ ܘܡܒܲܕܪܝܢ ܥܢ̈ܐ ܕܡܪܥܝܬܝ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ. ܗܟܢܐ ܡܪܝܐ ܠܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܠ: ܥܠ ܪ̈ܥܘܬܐ ܕܪܥ̇ܝܢ ܠܥܡܝ. ܐܢܬܘܢ ܒܲܕܪܬܘܢ ܠܥܢ̈ܝ: ܘܐܛܥܝܬܘܢ ܐܢ̈ܝܢ ܘܠܐ ܦܩ݂ܕܬܘܢ ܐܢ̈ܝܢ. ܗܐ ܦ̇ܩܕ ܐܢ̣ܐ ܥܠܝܟܘܢ ܐܝܟ ܒܝܫܘܬ ܥܒ̇ܕ̈ܝܟܘܢ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ.

 The Bible says,, “ .... when the Lord Jesus appears from heaven with his mighty angels,  with a flaming fire, to punish those who reject God and who do not obey the Good News about our Lord Jesus. (2 Thessalonians 1:7-8)

 

ܘܰܠܟܽܘܢ ܕܡܶܬܰܐܠܨܺܝܬܘܽܢ ܢܰܚܶܐ ܥܰܡܰܢ: ܒܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܽܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ݀ ܥܰܡ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܰܠܐܟܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܡܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܬܒܰܥܬܳܐ ܒܓܘܽܙܳܠܳܐ ܕܢܽܘܪܰܐ݀ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܝܺܕܰܥܘ ܠܐܠܳܗܳܐ: ܘܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥܘ ܠܰܣܒܪܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܽܥ ܡܫܺܝܚܳܐ.

  

Making oath/promise by the board of a organization

As board members of the organization, we take note, in the presence of clergy and laymen together with all the audience here present, of a few commandments of the Lord God towards those who act unfaithful to Him in their daily life; but also those who ignore the Lord in their function as administrator; it is to say clergy as well as laymen etc.. We will do this to make you and us aware of our responsibility and yours to show that nobody can mock at the Majesty of the Creator of the Heaven and the Earth. Please find below a few of these commandments:  

 1. The Lord God says,, I will destroy anyone who ....... I will also destroy those who worship me and swear loyalty to me, but then take oaths in the name of the god Molech.  I will destroy those who have turned back and no longer follow me, those who do not come to me or ask me to guide them."  (Zephaniah 1:5-6)”

 

 ܘܠܟܠ ܕܣܓܕܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܐܓܪ̈ܐ. ܠܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܫܡܝܐ. ܘܠܟܠ ܕܣܓܕܝܢ ܗܘܘ: ܘܝܡܝܢ ܒܡܪܝܐ. ܘܝܡܝܢ ܒܡܠܟܘܡ ܘܠܟܠ ܕܗܦܟܝܢ ܡܢ ܡܪܝܐ. ܘܠܟܠ ܕܠܐ ܒ̇ܥܝܢ ܠܡܪܝܐ. ܘܠܐ ܡܥܩܒܝܢ ܥܠܘܗܝ.

 

2.  The Bible says,, Some people keep on doing good, and seek glory, honour, and immortal life; to them God will give eternal life.  Other people are selfish and reject what is right, in order to follow what is wrong; on them God will pour out his anger and fury. ... “ (Romans 2:7-9)

ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܘܽܬܳܐ ܕܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ: ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܘܽܬܳܐ ܒܳܥܶܝܢ: ܝܳܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܥܳܨܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣܺܝܢ ܠܰܫܪܳܪܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܠܥܰܘܠܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣܺܝܢ: ܢܶܦܪܥ ܐܶܢܽܘܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܘܚܶܡܬܳܐ ܘܐܘܽܠܨܳܢܳܐ ܘܛܘܽܪܳܦܳܐ. ܠܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫ ܕܦܳܠܰܚ ܒܺܝܫܳܬܳܐ. ܠܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܠܘܽܩܕܰܡ. ܘܠܐܪ̈ܡܳܝܶܐ..

 

3. The Bible says,, The day of the LORD is near, the day when the Almighty brings destruction. What terror that day will bring! ” (Joel 1: 15)

܆ܐܘܗ ܐܘܗ ܠܝܘܡܐ ܕܩܪܝܒ ܗܘ ܝܘܡܗ ܕܡܪܝܐ. ܘܒܙܬܐ. ܡ̣ܢ ܠܠܗܐ ܬܐܬܐ.

4. The Bible says,, The LORD says, "I will bring such disasters on mankind that everyone will grope about like a blind man. They have sinned against me, and now their blood will be poured out like water, and their dead bodies will lie rotting on the ground."  On the day when the LORD shows his fury, not even all their silver and gold will save them. The whole earth will be destroyed by the fire of his anger. He will put an end--a sudden end--to everyone who lives on earth. . (Zephaniah 1:17-18)

ܘܥܠ ܙܘ̈ܝܬܐ ܪ̈ܡܬܐ. ܘܐܠܨ ܠܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܕܢܗܠܟܘܢ. ܐܝܟ ܥܘܝܪ̈ܐ. ܥܠ ܕܚܛܘ ܠܡܪܝܐ. ܘܢܬܐܫܕ ܕܡܗܘܢ. ܐܝܟ ܥܦܪܐ. ܘܒܣܪܗܘܢ ܐܝܟ ܟܒ̈ܝܐ. ܘܕܗܒܗܘܢ ܘܣܐܡܗܘܢ: ܠܐ ܢܫܟ̣ܚ ܠܡܦܲܨܝܘ ܐܢܘܢ ܒܝܘܡܐ ܕܪܘܓܙܗ ܕܡܪܝܐ. ܘܒܢܘ݂ܪܐ ܕܛܢܢܗ ܬܬܐܟܠ. ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ. ܡܛܠ ܕܕܠܘܚܝܐ ܘܣܘܦܢܐ. ܥܒܪ. ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܐܕܥܐ..

5. The Bible says,, The LORD said, "I will no longer pity anyone on earth. I myself will put all the people in the power of their rulers. These rulers will devastate the earth, and I will not save it from their power."   (Zephaniah 11:6)

ܡܛܠ ܕܠܐ ܚܐܣ ܐܢܐ ܬܘܒ ܥܠ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ. ܐܡܪ ܡܪܝܐ. ܘܗܐ ܡܲܫܠܡ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܠܒܢ̈ܝܢܫܐ: ܐܢܫ ܒܝܕ ܚܒܪܗ. ܘܒܝܕ ܡܠܟܗ. ܘܢܦܲܠܓܘܢܗ̇ ܠܐܪܥܐ: ܘܠܐ ܐܦܨܝܗ̇ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢ.

 

6. The Lord God says,, ,,  You are doomed! You call evil good and call good evil. You turn darkness into light and light into darkness. You make what is bitter sweet, and what is sweet you make bitter. ” (Isaiah 5:20)

ܘܝ̇ ܠܕܩ̇ܪܝܢ ܠܒܝܫܐ ܛܒܐ. ܘܠܛܒܐ ܒܝܫܐ: ܘܣܝܡܝܢ ܢܗܝܪܐ ܠܚܫܘܟܐ ܘܚܫܘܟܐ ܠܢܗܝܪܐ: ܘܣܝܡܝܢ ܡܪܝܪܐ ܚܠܝܐ. ܘܚܠܝܐ ܡܪܝܪܐ

 

7. We read in the Bible,,  So now, listen to what the LORD Almighty, Israel's powerful God, is saying: "I will take revenge on you, my enemies, and you will cause me no more trouble....... But he will crush everyone who sins and rebels against him; he will kill everyone who forsakes him. "  (Isaiah 1:24 + 28)

ܡܛܠܗܢܐ. ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪ̈ܘܬܐ ܚܝܠܬܢܐ. ܥܫܝܢܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܝ ܡܬܦܪܥ ܐܢܐ ܣܢ̈ܐܝ: ܘܡܬܢܩܡ ܐܢܐ ܡܢ ܒܥܠܕ̈ܒܒܝ ... ܘܬܒܪܐ ܕܥܘ̈ܠܐ ܘܕܚܛܝ̈ܐ. ܐܟܚܕܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܫܒܩ̣ܘ ܠܡܪܝܐ. ܢܣܘܦܘܢ.

8. We read in the Bible, “ The LORD Almighty says, "I will appear among you to judge, and I will testify at once against those who practice magic, against adulterers, against those who give false testimony, those who cheat employees out of their wages, and those who take advantage .’ (Malachi 3:5)

ܘܐܩܪܘܒ ܥܠܝܟܘܢ ܒܕܝܢܐ ܘܐܗܘܐ ܣܗܕܐ ܡܣܪܗܒܐ ܒܚܪ̈ܫܐ ܘܒܓܝܪ̈ܐ: ܘܒܐܝܠܝܢ ܕܝܡܝܢ ܒܕܓܠܘܬܐ: ܘܒܐܝܠܝܢ ܕܛܠܡܝܢ ܐܓܪܐ ܕܐܓܝܪܐ: ܘܕܥܡܘܪܐ ܘܕܝܬܡܐ ܘܕܐܪܡܠܬܐ: ܘܨܠܝܢ ܥܠ ܐܝܢܐ ܕܡܬܦܢܐ ܠܘܬܝ. ܘܠܐ ܕܚܠܘ ܡܢܝ. ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ.

9. The Lord says,  The LORD says, "I will bring disaster on the earth and punish all wicked people for their sins. I will humble everyone who is proud and punish everyone who is arrogant and cruel.  (Isaiah 13:11)

ܐܦܩܘܕ ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܬܐܒܝܠ: ܘܥܠ ܪܫܝܥܐ. ܥܘܠܗܘܢ. ܐܒܛܠ ܪܡܘܬܐ ܕܫܒܗܪܢܐ: ܘܓܐܝܘܬܐ ܕܥܫܝ̈ܢܐ ܐܡܟܟ.

10. The Bible says,, ,  The LORD Almighty says that disaster is coming on one nation after another, and a great storm is gathering at the far ends of the earth.  On that day the bodies of those whom the LORD has killed will lie scattered from one end of the earth to the other. No one will mourn for them, and they will not be taken away and buried. They will lie on the ground like piles of manure.   (Jeremiah 25:32-34)

ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܠܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ: ܗܐ ܒܝܫܬܐ ܢܦܩܐ ܡܢ ܥܡܐ ܠܥܡܐ. ܘܥܠܥܠܐ ܪܒܬܐ ܬܕܘܠ ܡܢ ܣܘܦܝ̈ܗ̇ ܕܐܪܥܐ. ܘܢܗܘܘܢ ܩܛܝ̈ܠܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܒܝܘܡܐ ܗܘ: ܡܢ ܣܘܦܝ̈ܗ ܕܐܪܥܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܣܘܦ̈ܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܠܐ ܢܝܠܠܘܢ ܘܠܐ ܢܪܩܕܘܢ. ܘܠܐ ܢܒܟܘܢ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܠܐ ܢܬܟܢܫܘܢ ܘܠܐ ܢܬܩܒܪܘܢ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܙܒܠܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܐܪܥܐ ܢܗܘܘܢ܀ ܐܝܠܠܘ ܪ̈ܥܘܬܐ: ܐܙܥܩܘ: ܘܐܬܦܠܦܠܘ ܥܫ̈ܝܢܝ ܥ̈ܢܐ: ܕܡܠܘ ܝܘܡ̈ܬܟܘܢ ܠܩܛܠܐ ܘܬܬܒܪܘܢ ܘܬܦܠܘܢ. ܐܝܟ ܡ̈ܐܢܝ ܪܓܬܐ.

 

 Independent and righteous administrator/ruler/ leaders/elders/shepherd

After we have mentioned up a few commandments of the Lord God regarding those who ignore Him, we will now mention up a few requirements, in the presence of all of you, to which the board of a organisation as a administrator/ shepherd should satisfy; whether spiritual or clergy; who have accepted the task to defend the interest of a Christian community. 

 Apostle Peter says,,  I, who am an elder myself, appeal to the church elders among you. I am a witness of Christ's sufferings, and I will share in the glory that will be revealed. I appeal to you  to be shepherds of the flock that God gave you and to take care of it willingly, as God wants you to, and not unwillingly. Do your work, not for mere pay, but from a real desire to serve. Do not try to rule over those who have been put in your care, but be examples to the flock.  (1 Peter 5:1-3)

 

ܒܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒ݁ܟ݂ܘܽܢ̣: ܐܶܢܳܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܚܰܒ̣ܪܟ̣ܘܽܢ. ܣܳܗܕܳܐ ܕܚܰܫܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܫܳܘܬܳܦܳܐ ܕܫܽܘܒܚܐ ܗܰܘ̇ ܕܰ݁ܥܬܺܝܕ ܕܢܶܬܓܠܶܐ: ܪܥܰܘ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܰܫܠܡܳܐ ܠܟ݂ܘܽܢ. ܘܰܣܥܽܘܪܘ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܺܬ. ܠܳܐ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܒܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܛܰܢ̈ܦܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܟ݂ܘܽܢ. ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܬܶܗ̣ܘܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܕܿܡܽܘܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ.

 Apostle Paul says,,  an elder must be without fault; he must have only one wife, and his children must be believers and not have the reputation of being wild or disobedient.  For since a church leader is in charge of God's work, he should be without fault. He must not be arrogant or quick-tempered, or a drunkard or violent or greedy for money.  He must be hospitable and love what is good. He must be self-controlled, upright, holy, and disciplined.  He must hold firmly to the message which can be trusted and which agrees with the doctrine. In this way he will be able to encourage others with the true teaching and also to show the error of those who are opposed to it. (Titus 1:7-9)

 

ܚܰܝܳܒ̣ ܗ̱ܽܘ ܓ̣ܶܝܪ ܩܰܫܺܝܫܳܐ: ܕ̇ܢܶܗ݂ܘܶܐ ܕܠܳܐ ܪܶܫܝܳܢ. ܐܰܝܟ݂ ܪܰܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܬܕܰܒܰܪ ܒܪܶܥܝܳܢ ܢܰܦ݂ܫܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܶܗ̣ܘܶܐ ܚܶܡܬܳܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܳܒܰܪ ܥܰܠ ܚܰܡܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܪܳܗܛܳܐ ܐܺܝܕܶܗ ܠܡܶܡܚܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܳܚܶܡ ܝܘܽܬܪ̈ܳܢܶܐ ܛܰܢ̈ܦܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܳܚܶܡ ܐܰܟܣ̈ܢܳܝܶܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܪܚܡ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܢܟ̣ܶܦ̣. ܘܢܶܗ̣ܘܶܐ ܟܺܐܝܢ. ܘܢܶܗ̣ܘܶܐ ܚܰܣܝܳܐ. ܘܰܠܒܺܝ݂ܟ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܪ̈ܓ̣ܺܝܓ̣ܳܬܳܐ. ܘܰܒܛܺܝܠ ܠܶܗ ܥܰܠ ܝܘܽܠܦܳܢܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ̣:

 

 The Lord God warns the bad leaders/elders/shepherds and says,,   You are doomed, you shepherds of Israel! You take care of yourselves, but never tend the sheep.  You drink the milk, wear clothes made from the wool, and kill and eat the finest sheep. But you never tend the sheep.  You have not taken care of the weak ones, healed the ones that are sick, bandaged the ones that are hurt, brought back the ones that wandered off, or looked for the ones that were lost. Instead, you treated them cruelly.  Because the sheep had no shepherd, they were scattered, and wild animals killed and ate them.  So my sheep wandered over the high hills and the mountains. They were scattered over the face of the earth, and no one looked for them or tried to find them.  "Now, you shepherds, listen to what I, the LORD, am telling you.  As surely as I am the living God, you had better listen to me. My sheep have been attacked by wild animals that killed and ate them because there was no shepherd. My shepherds did not try to find the sheep. They were taking care of themselves  and not the sheep.  So listen to me, you shepherds.  I, the Sovereign LORD, declare that I am your enemy. I will take my sheep away from you and never again let you be their shepherds; never again will I let you take care only of yourselves. I will rescue my sheep from you and not let you eat them.  "I, the Sovereign LORD, tell you that I myself will look for my sheep and take care of them in the same way as a shepherd takes care of his sheep that were scattered and are brought together again. I will bring them back from all the places where they were scattered on that dark, disastrous day. .’ (Ezekiel 34:2-10)

ܒܪܢܫܐ: ܐܬܢܒܐ ܥܠ ܪ̈ܥܘܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ. ܐܬܢܒܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ. ܪ̈ܥܘܬܐ: ܗܟܢܐ ܐܡܪܐ ܡܪܐ ܡܪ̈ܘܬܐ. ܐܘ ܪ̈ܥܘܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܕܪܥܝܢ ܠܗܘܢ. ܠܐ ܗܘܐ ܠܥܢ̈ܐ ܪܥܝܢ ܪ̈ܥܘܬܐ. ܫܰܡܺܝ̈ܢܐ ܐܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܘܥܡܪܗܘܢ. ܠܒܫܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܘܡܦܛ̈ܡܐ. ܕܒܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܥܢ̈ܐ. ܠܐ ܪܥܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܠܕܟܪܝܗܐ. ܠܐ ܚܝܠܬܘܢ ܘܕܡܪܥܐ. ܠܐ ܐܣܝܬܘܢ. ܘܕܬܒܝܪܐ. ܠܐ ܥܨܒܬܘܢ. ܘܕܛܥܝܐ. ܠܐ ܐܗܦܟܬܘܢ. ܘܕܐܒܝܕܐ. ܠܐ ܒܥܝܬܘܢ. ܐܠܐ ܒܩܛܝܪܐ ܫܥܒܕܬܘܢ ܐܢܝܢ. ܘܐܬܒܕܪܬ ܥܢ̈ܝ ܡܢ ܒܠܰܝ ܪܥܝܐ. ܘܗܘ̈ܝ ܡܐܟܘܠܬܐ. ܠܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ. ܘܛܥܬ ܥܢ̈ܝ ܒܟܠܗܘܢ ܛܘܪ̈ܐ. ܘܥܠ ܟܠ ܪܡܬܐ ܕܪܡܐ. ܘܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ. ܐܬܒܕܪܬ ܥܢ̈ܝ. ܘܠܝܬ ܕܬܒܥ. ܐܦܠܐ ܕܡܟܢܫ. ܡܛܠܗܢܐ ܫܡܥܘ ܪ̈ܥܘܬܐ: ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ. ܚܝ ܐܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪ̈ܘܬܐ: ܥܠ ܕܗܘܬ ܥܢ̈ܝ ܠܒܙܬܐ: ܘܗܘܬ ܥܢ̈ܝ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ ܡܢ ܒܠܰܝ ܪܥܝܐ: ܘܠܐ ܪܥܘ ܪ̈ܥܘܬܐ ܠܥܢ̈ܝ. ܐܠܐ ܪܥܘ ܪ̈ܥܘܬܐ ܠܢܦܫܗܘܢ ܘܠܥܢ̈ܝ ܠܐ ܪܥܘ: ܡܛܠܗܢܐ ܪ̈ܥܘܬܐ: ܫܡܥܘ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪ̈ܘܬܐ. ܗܐ ܐܢܐ ܥܠ ܪ̈ܥܘܬܐ: ܘܐܬܒܥ ܥܢ̈ܝ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ. ܘܐܒܛܠ ܐܢܘܢ. ܕܠܐ ܢܕܥܘܢ ܬܘܒ ܠܥܢ̈ܝ. ܘܐܦܨܐ ܠܥܢ̈ܝ ܡܢ ܦܘܡܗܘܢ. ܘܬܘܒ ܠܐ ܢܗ̈ܘܝܢ ܠܗܘܢ. ܠܡܐܟܘܠܬܐ.

Making oath/promise

After we have mentioned up in the presence of everybody here, the requirements to which a Christian leader/administrator should satisfy, whether secular leader or spiritual leader; we will now switch over to  make a few promises to the Lord God concerning our task which we all have accepted in the fully awareness that we are weak humans with shortcomings. We ask all of you to pray for us.

1. We promise the Lord God that we shall respect, honour and defend with all the effort and capacity the (Syrian) Aramean heritage of our people such as recorded by the brilliant scientists of the Syrian Church of Antioch.

2. We promise the Lord God that we shall carry out our task within the organisation with great effort and judgment  to serve the interest of our people in agreement with the wiliness of Jesus Christ; for the Bible says to us and to you,,  Trust in the LORD with all your heart. Never rely on what you think you know.  Remember the LORD in everything you do, and he will show you the right way.  Never let yourself think that you are wiser than you are; simply obey the LORD and refuse to do wrong.  If you do, it will be like good medicine, healing your wounds and easing your pains. " (Proverbs 3:5-8)

ܣܲܒܪ ܒܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܠܒܟ. ܘܥܠ ܚܟܡ̣ܬܐ ܕܢܦܫܟ ܠܐ ܬܬܟܠ. ܕܥܝܗܝ ܒܟܠܗܝܢ ܐܘܪ̈ܚܬܟ: ܘܗ̣ܘ ܬܳܪܨ ܫܒܝ̈ܠܝܟ. ܠܐ ܬܗ̣ܘܐ ܚܟܝܡ ܒܥܝ̈ܢܝ ܢܦܫܟ. ܐܠܐ ܕܚܠ ܡ݂ܢ ܡܪܝܐ. ܘܣܛܝ ܡ̣ܢ ܒܝܫܬܐ. ܕܬܗ̣ܘܐ ܐܣܝܘܬܐ ܠܒܣܪܟ. ܘܕܘܗܢܐ ܠܓܪ̈ܡܝܟ.

 

3.We promise the Lord God that with carrying out our task; we will let us not control by influences of outside; but only by a clean conscience under the foots of Jesus Christ and in consultation  with collage board members- who put themselves under the authority of Jesus Christ as well-, for the Bible says to us and to you,,   None of us lives for himself only, none of us dies for himself only.  If we live, it is for the Lord that we live, and if we die, it is for the Lord that we die. So whether we live or die, we belong to the Lord. (Romans 14:7-8)…         

ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܚܳܐܶܝܢܰܢ: ܠܡܳܪܰܢ ܚܳܐܝܶܢܰܢ. ܘܶܐܢ ܡܳܝܬܺܝܢܰܢ: ܠܡܳܪܰܢ ܗ̱ܘܽ ܡܳܝܬܺܝܢܰܢ. ܘܶܐܢ ܚܰܝܺܝܢܰܢ ܗܳܟ̣ܺܝܠ. ܘܶܐܢ ܡܺܝܬܺܝܢܰܢ. ܕܡܳܪܰܢ ܚܢܰܢ.

.

4. We promise the Lord God that we as administrators in no way shall try to work for our personal benefits; whether material or intellectual; but that we shall try always to have the eye for the interests of our people in agreement with which the Lord expects us to do, for the Bible warns,, Selfish people are in such a hurry to get rich that they do not know when poverty is about to strike (Proverbs 28:22)

ܡ̣ܣܬܪܗܒ ܠܡܥܬܪ ܓܒܪܐ ܕܒܝ̣ܫܐ ܥܝܢܗ. ܘܠܐ ܝܕܥ ܕܚܘܣܪܢܐ ܐܬܐ ܥܠܘܗܝ

5. We promise the Lord God that in no way we shall commit wily or cunning plans nor shall we try to misguide fellow administrator/shepherd or the people or to hide information with the aim to misguide or for personal benefit, for the Lord warns us,,  “ The LORD is pleased with good people, but condemns those who plan evil. Wickedness does not give security, but righteous people stand firm.  “(Proverbs 12:2) … ,,  Those who try to hide their plans from the LORD are doomed! They carry out their schemes in secret and think no one will see them or know what they are doing. They turn everything upside down. Which is more important, the potter or the clay? Can something a man has made tell him, "You didn't make me"? Or can it say to him, "You don't know what you are doing"? (Isaiah 29:15-16)

ܢܛܐܒ ܠܓܒܪܐ ܕܢܿܛܪ ܨܒܝ̇ܢܗ ܕܡܪܝܐ. ܘܓܒܪܐ ܥܘ̇ܠܐ. ܢܬܚܲܝܒ (12:2). .... ܘ̇ܝ ܠܕܡܬܥܲܩܡܝܢ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܠܡܛܫܝܘ ܬܪܥܝܬܐ: ܘܗ̇ܘܝܢ ܒܚ̣ܫܘܟܐ ܥܒ̇ܕ̈ܝܗܘܢ: ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܡ̇ܢܘܼ ܚܙܐ ܠܢ: ܐܘ̇ ܡ̇ܢܘ ܝܕܥ ܡܢܐ ܡܬܗܦܟܝܢܢ.

6. We promise the Lord God that we shall try do our best in every aspect to strive for fairness, to seek for the truth and to strive for justice, for the Lord warns us,,   A nation will fall if it has no guidance. Many advisers mean security.  (Proverbs 11:14)…When good men come to power, everybody celebrates, but when bad men rule, people stay in hiding. (Proverbs 28:12)….  Poor people are helpless against a wicked ruler; he is as dangerous as a growling lion or a prowling bear. (Proverbs 28:15)…  Show me a righteous ruler and I will show you a happy people. Show me a wicked ruler and I will show you a miserable people.   (Proverbs 29:2)

ܥܡܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܠܝܬ ܠܗ ܢܦܠ. ܘܦܘܪܩܢܗ ܒܡܼܠܟܐ ܣܓܝܐܐ.(11:14). ... ܒܥܘܫܢܐ ܕܙܕ̈ܝܩܐ. ܣ̇ܓܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ. ܘܒܩܘܡܐ ܕܥ̈ܘܠܐ ܡܬܒܲܨܪܐ.(28:12) ...ܐܪܝܐ ܢܗ̣ܡ. ܘܕܒܐ ܝܗܒ̣ܬ ܩܠܐ. ܕܐܫܬܠܛ ܥܘ̇ܠܐ ܥܠ ܥܡܐ ܡܣܟܢܐ(28:15).....ܒܣ̣ܘܓܠܐ ܕܙܕ̈ܝܩܐ. ܣ̇ܓܐ ܥܡܐ. ܘܒܫܘܠܛܢܐ ܕܥ̈ܘܠܐ. ܡܬܬܢ̇ܚܝ ܥܡܐ.(29:2)

7.We promise the Lord God that in no way we will try to favour our relatives, nor our friends neither our love ones above the rest of the people, for the bible warns all of us,,   “ The LORD hates people who use dishonest weights and measures"  (Proverbs 20:10)…. “ Do what the LORD says is right and good, and all will go well with you. (Deuteronomy 6:18)

 ܡܬܩܠܐ ܘܡܬܩܠܐ. ܘܟܝܠܐ ܘܟܝܠܬܐ: ܡܲܣܠܝܢ ܐܢܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܬܪܝܗܘ̇ܢ.(20:10) ... ܘܥܒ̣ܕ ܕܫܦܝܪ ܘܬܪܝ̣ܨ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܠܠܗܟ. ܕܢܶܛܐܒ ܠܟ. ܘܬܐܥܘ̣ܠ ܘܬܐܪܬ ܐܪܥܐ ܛܒܬܐ. ܕܝܡ̣ܐ ܡܪܝܐ ܠܐܒ̈ܗܝܟ.(6:18)

8. We promise the Lord God that in now way we will participate with corruption or favouritism; for the Bible warns us,,  “ Appoint judges and other officials in every town that the LORD your God gives you. These men are to judge the people impartially. They are not to be unjust or show partiality in their judgments; and they are not to accept bribes, for gifts blind the eyes even of wise and honest men, and cause them to give wrong decisions. . (Deuteronomy 16:19)….  You can't straighten out what is crooked; you can't count things that aren't there. (Ecclesiastes 1:15) “

ܠܐ ܬܨܠܐ ܕܝܢܐ. ܘܠܐ ܬܣ̣ܒ ܒܐܦ̈ܐ. ܘܠܐ ܬܩܲܒܠ ܫܘܚܕܐ. ܡܛܠ ܕܫܘܚܕܐ ܡܥܲܘܪ ܥܝܢܝ̈ܗܘ̇ܢ ܕܚܟܝ̈ܡܐ. ܘܡ̇ܗܦܟ ܡܠܝ̈ܗܘ̇ܢ ܕܙܟ̈ܝܐ.(16:19).... ܡܪܘܕܐ. ܠܐ ܡܫܟܲܚ ܠܡܬܩܢ. ܘܚܣܝܪܐ. ܠܐ ܡܫܟܲܚ ܠܡܬܡܢܝܘ.(1:15)

9.We promise to the Lord God that in now way we shall distort the truth or justice for our personal benefit or the benefit of others; for the bible warns us,, “ Corrupt judges accept secret bribes, and then justice is not done (Proverbs 17:23)….. “ The LORD hates people who use dishonest scales. He is happy with honest weights (Proverbs 11:1)…. “ The LORD wants weights and measures to be honest and every sale to be fair. (Proverbs 16:11)

ܡ̇ܢ ܕܢܣܒ ܫܘܚܕܐ. ܥܘܠܐ ܗܘ. ܨܠܐ ܓܝܪ ܐܘܪܚܐ ܕܕܺܝܢܐ (17:23)...ܡܣܐܬܐ ܕܢܟܠܐ ܡܣܠܐ ܡܪܝܐ ܘܒܡܬܩܠܐ ܬܪܝܨܐ ܨܒܐ..(11:1)...ܒܡܬܩܠܐ ܕܡܣܐܬܐ. ܕܝܢܗ ܕܡܪܝܐ. ܘܥܒ̈ܕܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܡܬܩܠܐ ܕܩܘܫܬܐ.(16:11)

 

10.We promise the Lord God that we will in no way defend/protect those who have damaged our nation whether today; whether in the past; whether the damage has been material or intellectual, for the Lord warns us,, “ Condemning the innocent or letting the wicked go--both are hateful to the LORD,, (Proverbs 17:15)… “The righteous one considers the house of the wicked, Turning the wicked to ruin. (Proverbs 21:12)… I do not keep company with worthless people; I have nothing to do with hypocrites.  I hate the company of evil men and avoid the wicked.  (Psalms 26:4-5)….

ܕܡܙܟܐ ܠܥܘܠܐ ܘܡܚܝܒ ܠܙܕܝܩܐ: ܛܡܐ ܗܘ ܩܕܡ ܡܪܝܐ. (17:15)....ܘܡܣܬܟܠ ܙܕܝܩܐ ܠܒܗܘܢ ܕܥܘ̈ܠܐ. ܘܕܚܩ ܠܥܘ̈ܠܐ ܠܒܝܫܬܐ (21:12). ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܰܝܢ̈ܰܝ. ܗܰܠܟܶܬ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܠܳܐ ܝܶܬܒܶܬ ܥܰܡ ܒܺܝܫ̈ܶܐ. ܘܥܰܡ ܫ̈ܬܰܝܳܐ ܠܳܐ ܥܶܠܶܬ. ܣܢܺܝܬ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܒܺܝܫ̈ܶܐ. ܘܥܰܡ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܠܳܐ ܝܶܬܒܶܬ.(26:45)

 11. We promise the Lord God that we will do our best in every aspect to be a reliable administrators in agreement with the Wiliness of the Lord God, for the warns incapable and bad leaders,,  But evil men are doomed; what they have done to others will now be done to them. Moneylenders oppress my people, and their creditors cheat them. My people, your leaders are misleading you, so that you do not know which way to turn. The LORD is ready to state his case; he is ready to judge his people. The LORD is bringing the elders and leaders of his people to judgment. He makes this accusation: "You have plundered vineyards, and your houses are full of what you have taken from the poor. You have no right to crush my people and take advantage of the poor. I, the Sovereign LORD Almighty, have spoken."  (Jesaja 3:12-15)…. You are guilty of lying, violence, and murder.  You go to court, but you do not have justice on your side. You depend on lies to win your case. You carry out your plans to hurt others. 5 The evil plots you make are as deadly as the eggs of a poisonous snake. Crush an egg, out comes a snake! But your plots will do you no good--they are as useless as clothing made of cobwebs! (Isaiah 59:3-4)

ܫܠܝ̈ܛܘܗܝ. ܕܥܡܝ ܡܒܲܥܪܝܢ ܠܗ. ܘܢܫ̈ܐ. ܐܫܬܠ̈ܛܝ ܒܗ. ܥܡܝ. ܡܛܐܒܢܝ̈ܟ ܐܛܥܝܘܟ. ܘܐܘܪܚܐ ܕܫܒܝ̈ܠܝܟ. ܕܠܚܘ. ܩܐܡ ܠܡܕܢ ܡܪܝܐ. ܘܩܐܡ ܠܡܪܢ ܠܥܡܗ. ܡܪܝܐ ܒܕܝܢܐ ܢܥܘܠ. ܘܥܡ ܣܒܐ ܕܥܡܗ. ܘܥܡ ܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ. ܐܢܬܘܢ ܐܘܩܕܬܘܢ. ܟܪܡܐ. ܘܚܛܘܦܝܐ ܕܡܣܟ̈ܢܐ. ܒܒ̈ܬܝܟܘܢ: ܠܡܢܐ ܢܟܝܬܘܢ ܠܥܡܝ: ܘܐܦ̈ܐ ܕܡܣܟ̈ܢܐ ܐܒܗܬܬܘܢ: ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ (3̣:12-15). ... ܡܛܠ ܕܐܝܕ̈ܝܟܘܢ ܡܛܢܦ̈ܢ ܒܕܡܐ. ܘܨܒ̈ܥܬܟܘܢ ܒܥܘܠܐ. ܘܣܦ̈ܘܬܟܘܢ ܡܡ̈ܠܠܢ ܫܘܩܪܐ. ܘܠܫܢܟܘܢ ܪܢܐ ܒܥܘܠܐ. ܘܠܝܬ ܕܩܪܐ ܒܙܕܝܩܘܬܐ. ܘܠܝܬ ܕܕܐܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ. ܐܬܬܟܠܘ ܥܠ ܣܪܝܩܘܬܐ. ܘܡܠܠܘ ܪܝܩܢܘܬܐ. ܒܛܢܘ ܥܬܐ ܘܝܠܕܘ ܟ̈ܐܒܐ.(59:34)

12. We promise the Lord God that we will act openly and honesty towards other members of the board and that we will have no secret agenda against each other which would be dictated by people outside the organisation, because the Lord warns us,,   You are always planning something evil, and you can hardly wait to do it. You never hesitate to murder innocent people. You leave ruin and destruction wherever you go,  and no one is safe when you are around. Everything you do is unjust. You follow a crooked path, and no one who walks that path will ever be safe.  (Isaiah 59:7-8)…  You may say that it is none of your business, but God knows and judges your motives. He keeps watch on you; he knows. And he will reward you according to what you do. (Proverbs 24:11-12)

ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܪ̈ܗܛܢ ܠܒܝܫܬܐ. ܘܡܣܬܪܗܒܝܢ ܠܡܐܫܕ ܕܡܐ ܙܟܝܐ. ܬܪ̈ܥܝܬܗܘܢ. ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܐܢܝܢ ܕܥܬܐ. ܘܒܙܬܐ ܘܬܒܪܐ. ܒܫܒܝ̈ܠܝܗܘܢ. ܐܘܪܚܐ ܕܫܠܡܐ. ܠܐ ܝܕܥܘ. ܘܠܝܬ ܕܝܢܐ ܒܗ̈ܠܟܬܗܘܢ. ܫܒܝ̈ܠܝܗܘܢ ܡܥܩܡܝܢ. ܘܟܠ ܕܡܗܠܟ ܒܗܘܢ. ܠܐ ܝܕܥ ܫܠܡܐ.(59:78)..ܦܲܨܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܕܒܪܝܢ ܠܡܘܬܐ. ܘܠܡܙܒܲܢ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܬܚܚܕܝܢ ܠܩܛܠܐ. ܠܐ ܬܚܘܣ. ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ. ܕܥ ܕܬܪܥܝܬܐ ܕܠܒܐ. ܠܠܗܐ ܗܘ ܒܨܐ ܘܕܢܛܪ ܢܦܫܟ. ܗܘ ܝܕܥ ܘܦܪܥ ܠܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܥܒܕ̈ܘܗܝ.(24:1112)

13. We promise the Lord God that in now way we will let us control by others at the disadvantage of our people, but only by the Lord God Himself, for the Bible warns us,,  The LORD says, "I will condemn the person who turns away from me and puts his trust in man, in the strength of mortal man. He is like a bush in the desert, which grows in the dry wasteland, on salty ground where nothing else grows. Nothing good ever happens to him. (Jeremiah 17:5)….  It is better to trust in the LORD than to depend on man. It is better to trust in the LORD than to depend on human leaders(Psalms 118:8-9)

ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ. ܠܝܛ ܗܘ ܓܒܪܐ ܕܢܬܬܟܠ ܥܠ ܒܪܢܫܐ: ܘܢܥܒܕ ܒܪ ܒܣܪܐ ܕܪܥܗ: ܘܡܢ ܡܪܝܐ ܢܣܛܐ ܠܒܗ.(17:5) ... ܛܳܒ ܠܡܶܬܬܟܳܠܽܘ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܬܬܟܳܠܽܘ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܛܳܒ ܠܡܶܬܬܟܳܠܽܘ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܬܬܟܳܠܽܘ ܥܰܠ ܫܰܠܺܝܛܳܐ.(118:89)

14. We promise the Lord God that we as the board members will try to work hard and do our best to defend the interests of our people, for the Bible says about lazy people,,    Lazy people should learn a lesson from the way ants live. (Proverbs 6:6)…  Never get a lazy man to do something for you; he will be as irritating as vinegar on your teeth or smoke in your eyes.  (Proverbs 10:26; 13:4; 20:4)… …  Some people are too lazy to put food in their own mouths. . (Proverbs 19:24)

ܐܬܕܡ̇ܐ ܠܫܘܫܡܢܐ ܘܚܙܝ ܐܘܪ̈ܚܬܗ. ܘܝܠܦ ܕܠܝܬ ܠܗ ܚܨܕܐ (6:6) ... ܐܝܟܢܐ ܕܒܣܪ̈ܐ ܠܫ̈ܢܐ ܢܟ̈ܝܢ: ܘܬܢܢܐ ܠܥܝ̈ܢܐ: ܗܟܢܐ ܢܟܐ ܥܘܠܐ ܠܥ̈ܒܘܕܘܗܝ (10:26) ܚܒܢܢܐ ܕܡܛܫܐ ܐܝܪ̈ܘܗܝ ܒܥܘܒܘ: ܐܦܠܐ ܠܦܘܡܗ ܢܩܪܒ ܐܢܝ̈ܢ.19:24

15. We promise the Lord God that we, as board members /leaders/servants of the organisation, will not become lazy or to "sleep" at the disadvantage of our people; because the Lord warns blind and unwary leaders who have no eye for the interests of Gods nation,,  The LORD has told the foreign nations to come like wild animals and devour his people. He says, "All the leaders, who are supposed to warn my people, are blind! They know nothing. They are like watch dogs that don't bark--they only lie around and dream. How they love to sleep! They are like greedy dogs that never get enough. These leaders have no understanding. Every one of them does as he pleases and seeks his own advantage. 'Let's get some wine,' these drunkards say, 'and drink all we can hold! Tomorrow will be even better than today!'  (Isaiah 56:9-12)

ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ܆ ܬܝ ܐܟܘܠܝ ܠܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܥܒܐ. ܚܙܝܢ ܟܠܗܘܢ ܥܘܝܪ̈ܐ. ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ. ܟܠܗܘܢ ܟܠ̈ܒܐ ܐܢܘܢ ܦܐܩ̈ܐ. ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܒܚ. ܚܕܝܢ ܘܕܡܟܝܢ. ܘܪܚܡܝܢ ܠܡܢܡ. ܘܟܠܒ̈ܐ ܐܢܘܢ. ܕܝܥܢܐ ܢܦܫܗܘܢ. ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܠܡܣܒܥ. ܢܗܘܘܢ ܒܝܫܝܢ. ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܣܘܟܠܐ. ܟܠܗܘܢ ܠܐܘܪܚܗܘܢ ܦܢܘ. ܘܐܢܫ ܠܣܛܪܗ ܘܠܓܒܗ. ܬܘ ܢܣܒ ܚܡܪܐ ܘܢܣܒ ܫܟܪܐ: ܘܢܗܘܐ ܐܝܟ ܕܝܘܡܢܐ. ܘܢܘܬܪ ܠܢ ܣܘܓܐܐ ܕܛܒ.

 

We have made this promise on a free basis, with full awareness and  intellect. We studied in advance the promise carefully. We are aware that we are not perfect and have  shortcomings. However, when we in full awareness and knowingly, with the aim to cause damage, deliberately deviate  from what we just have promised; then we are known with the consequences of the violation which results from the Gods Word. 

  Lying, cheating and treachery

1. We promise the Lord God that in practicing our task as administrators of the organisation in no way we will lie, cheat or to misguide others; because the Bible warns us,,  You destroy all liars and despise violent, deceitful men (Psalms 5:7)…   Honest people hate lies, but the words of wicked people are shameful and disgraceful. Righteousness protects the innocent; wickedness is the downfall of sinners.  (Proverbs 13:5)  … It is better to be poor but honest than to be a lying fool. .  (Proverbs 19:1)…  Worthless, wicked people go around telling lies (Proverbs 6:12)….  Evil men go wrong all their lives; they tell lies from the day they are born. They are full of poison like snakes; they stop up their ears like a deaf cobra,  (Psalms 58:4).

 ܣܢܰܝܬ ܠܟܽܠ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܫܽܘ݂ܩܪܐ. ܘܬܲܘܒܹܕ. ܠܰܡ̈ܡܲܠܠܝ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ. ܠܓܰܒܪܳܐ ܐܳܫܶܕ ܕܡܳܐ ܘܢܰܟܘ̣ܽܠܬܳܢܳܐ ܢܰܣܠܶܝܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ (5:7)........ܙܕܝܩܐ ܣܢܐ ܡܠܬܐ ܕܫܘܩܪܐ. ܘܥܘܠܐ ܢܒܗܬ ܘܢܚܦܪ ... ܙܕܝܩܘܬܐ ܬܢܛܪ ܠܐܝܢܐ ܕܬܡܝܗ ܒܐܘܪܚܗ. ܘܠܚܛܝܐ ܬܘܒܕܝܘܗܝ ܚܛܝܬܗ (13:5)... ܛܒ ܗܘ ܡܣܟܢܐ ܕܡܗܠܟ ܒܬܡܝܡܘܬܐ: ܝܬܝܪ ܡܢ ܥܬܝܪܐ ܕܡܥܩ̈ܡܢ ܐܘܪ̈ܚܬܗ.(19:1).... ܓܒܪܐ ܥܘܠܐ ܡܗܠܟ ܒܥܫܝܩܘܬܐ.(6:12).... ܚܡܬܗܘܢ ܐܝܟ ܚܘܝܐ ܚܪܡܢܐ. ܘܐܝܟ ܕܐܣܦܣ ܚܪܫܬܐ: ܕܡܣܟܪܐ ܐܕܢܝ̈ܗ̈.(58:4)

2. We promise the Lord God that in no way we shall try to betray or to misguide our fellow administrators nor the people, because the Bible warns us,,  He whose heart is shut against his friend has given up the fear of the Ruler of all.   (Job 6:14)In the old proverb a man betrays his friends for money, and his children suffer for it.. (Job 17:5)…

ܕܟܠܐ ܫܠܡܐ ܡܢ ܚܒܪܗ: ܕܚܠܬܗ ܕܥܠܝܐ ܫܒܩ (6:14)...ܘܢܬܪܘܪܒ ܪܚܡܐ ܥܠ ܪܚܡܗ. ܘܥܝܢܐ ܕܒܢܝ̈ܗܘܢ ܢܚ̈ܫܟܢ(17:5)

3. We promise the Lord God that we, as administrators/servants, in no way will disadvantage each other, for example by hiding information from each other, for the Bible says,,,  Violent people deceive their friends and lead them to disaster. Watch out for people who grin and wink at you;  (Proverbs 16:29)

 ܓܒܪܐ ܥܘܠܐ ܡܫܕܠ ܚܒܪܗ. ܘܡܘܒܠ ܠܗ ܒܐܘܪܚܐ ܕܠܐ ܫܦܝܪܐ.

4. We promise the Lord God that we in no way will cheat or misguide whomever for personal advantage or make secret plans in cooperation with outsiders with the result of damaging our nation; for the Lord warns everybody,,  Sin speaks to the wicked man deep in his heart; he rejects God and does not have reverence for him.  Because he thinks so highly of himself, he thinks that God will not discover his sin and condemn it His speech is wicked and full of lies; he no longer does what is wise and good.  He makes evil plans as he lies in bed; nothing he does is good, and he never rejects anything evil.  (Psalm 36:1-4)

 

ܡܬܚܫܒ ܥܘܠܐ ܪܘܫܥܐ ܒܠܒܗ. ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܕܚܠܬܗ ܕܠܠܗܐ ܠܘܩܒܐ ܥܝܢܘܗܝ.ܡܛܠ ܕܣܢܝܐ ܗܝ ܒܥܝ̈ܢܘܗܝ ܕܢܫܒܘܩ ܚܛܗ̈ܘܗܝ ܘܢܣܢܐ ܐܢܘܢ. ܦܬܓܡܐ ܕܦܘܡܗ ܟܐܒܐ ܘܢܟܠܐ: ܘܠܐ ܨܒܐ ܠܡܥܒܕ ܛܒܬܐ. ܟܐܒܐ ܡܬܚܫܒ ܥܠ ܡܫܟܒܗ ܘܡܗܠܟ ܒܐܘܪܚܐ ܐܝܕܐ ܕܠܐ ܫܦܝܪܐ ܕܢܒܐܝ

5.We promise the Lord God that we in no way will alienate money which belongs to our people; because the Bible says,,   The person who gets money dishonestly is like a bird that hatches eggs it didn't lay. In the prime of life he will lose his riches, and in the end he is nothing but a fool. (Jeremiah 17:11) ......  You are doomed! You have made your family rich with what you took by violence, and have tried to make your own home safe from harm and danger!  But your schemes have brought shame on your family; by destroying many nations you have only brought ruin on yourself. Even the stones of the walls cry out against you, and the rafters echo the cry.  (Habakkuk 2:9-10) 

ܐܝܟ ܚܓܠܐ ܕܩܪܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܝܠܕ: ܗܟܢܐ ܡܢ ܕܩܢܐ ܥܘܬܪܐ ܕܠܐ ܒܕܝܢܐ ܒܦܠܓܘܬ ܝܘ̈ܡܘܗܝ ܢܫܒܩܝܘܗܝ. ܘܚܪܬܗ ܬܗܘܐ ܡܨܥܪܐ.(17:11).....ܘܝ ܠܕܥܠܒ ܘܡܟܢܫ ܒܝܫܬܐ ܠܢܦܫܗ: ܘܣܐܡ ܩܢܗ ܟܪܘܡܐ. ܕܢܬܦܨܐ ܡܢ ܒܝܫܬܐ. ܐܬܪܥܝܬ ܒܗܬܬܐ ܠܒܝܬܟ. ܒܰܙܬ ܥܡ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܐܚܛܝܬ ܢܦܫܟ.

 We have made this promise on a free basis, with full awareness and  intellect. We studied in advance the promise carefully. We are aware that we are not perfect and have  shortcomings. However, when we in full awareness and knowingly, with the aim to cause damage, deliberately deviate  from what we just have promised; then we are known with the consequences of the violation which results from the Gods Word. 

 

 +++++++++++++++Final statement++++++++++++

 

 Collective pray

O Lord, the God of the Heaven and Earth Who deserves all the Honour and Dignity.

O Heavenly Father, be mercy with us in our weakness with many mistakes!

In the presence of all these people here,

In the first place Mgr. JuliusYeshu Cicek,

The monks,

The priests,

And the people;

We come to you as sinners and kneel for your foots and ask you:

1. Give us the wisdom of prophet Salomon to carry out our task in order to serve your people in agreement with your Wiliness.

2. Give us the courage of prophet David to carry out our task in order to serve your people in agreement with your Wiliness.

3. Give us the strength of Simpson to carry out our task in order to serve your people in agreement with your Wiliness.

We as sinners recognize our imperfection en ask, in the presence of all of you here, to our Lord and God Jesus Christ so that He may give us the strength, the wisdom, dedication and diligence in agreement with His wiliness to become righteous administrators following the example of the prophet and king Salomon in serving the interests of our people. We beg the Lord God to purify us of all kind of injustice and ignorance which may form a obstacle in fulfilling our task within the organization.

We ask all of you here, the clergy and the laymen;

Pray for us so that we might be worthy and spotless to carry out our task within the organization in agreement with the Wiliness of the Lord, the Creator of the Heaven and the Earth who deserves all the honor and dignity in the Eternity, Amen!

All the members of the have signed and approved the aforementioned.

 

 

 

 


Subscribe to our newsletter.

 

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisation

 

Letters to governments and international institutions

 

Arabic Translations: 

 الترجمات العربية


 

Colonialism: Downfall and Diaspora of Aramean nation

 

Aramean Spiritual/ Physical Genocide

 

Fake News on the Aramean nation:

 Arameans in the Media

 

20-1-2015: The deep rooted demonic hatred against the Aramean indigenous nation

 

6-9-2014: Why are “Assyrians” very important to the illuminati satanists

 

17-4-2009: Turkey´s Ongoing Colonization, the Aramaeans, the Kurds, the Armenians, Pan-Arabism and Islamism

 

23-3-2009: Western European Colonial Odium and Evildoing Against the Aramaeans and the Oriental Christianity

 

11-12-2008: The hateful and malicious (spiritual) terror campaign of the Evangelical Broadcasting Channel against the Christian Aramean nation continues undiminished…….

 

11-4-2008: Through all the misery: Miracles happens in Iraq

 

13-2-2008: The Aramean sociologist Fuad Deniz was not killed by the Turks, but slaughtered by his cousin

 

5-1-2008: Is Sweden creating conditions for a new Aramean genocide? Spiritual crusades of Professor David Gaunt against the Aramean nation

 

28-9-2007: Plead for the Unification of Aramaeans - Letter to US and French Presidents, UK Premier

 

2-7-2007: The Aramaeans have been victims of hate generating acts,

 

23-12-2006: The archbishop of Canterbury and situation of the Aramean Christians in the middle-east in general and in particular in Iraq.

 

16-12-2006: Following the American “Christians”, now the Dutch Christians: Spiritual Crusades against the Aramean nation

 

29-6-2006: The Anglican Church and the recognition of the Aramean Spiritual Genocide

 

2-9-2005: IRAQ's Modern History The Arab Majority and The Minorities

 

10-8-2005: The Aramaeans' rise will transfigure the Middle Eastern Chessboard

 

13-5-2005: Is there an Assyrian cause in Iraqi Kurdistan?

 

29-6-2004: Progenitor of Wars and Tyrannies: the Falsehood of Pan-Arabism