Mevrouw Attiya Tunc (Alias: Attiya Gamri, Attiya Xamri, Attiya Gamri-Beth Arsan)

En de God van de Syrisch Orthodoxen

Twentsche Courant Tubantian Zaterdag 19-1-2002


Geloven in het Oosten

Attiya Tunc (29) in Oldenzaal, coördinator Jarabee jeugdzorg in Twente

 

Doe je dit welzijnswerk uit idealisme?

 

'Ik ben op vrij jonge leeftijd naar Nederland gekomen. Mijn ouders waren destijds totaal onthand. Toen al moest ik hulpverlener zijn voor mijn eigen vader en moeder. Dat was voor mij de motivatie om later ook professioneel als hulpverlener te gaan werken. Ik zag veel mensen om me heen die niet wisten hoe ze formulieren moesten invullen, hoe ze bepaalde problemen moesten oplossen en bij wie ze moesten aankloppen. De maatschappij verandert snel, er komen steeds nieuwe mensen die daarin de weg niet kennen.'

 

Je bent in het zuidoosten van Turkije geboren, in het land van Tur-Abdin.

 

'Mijn ouders moesten vluchten voor het geweld van de Turkse overheid, die belangrijke mensen binnen de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap vermoord hadden. We kwamen begin jaren tachtig in Oldenzaal terecht. Ik had echt het gevoel dat ik op een andere planeet terecht gekomen was. Een enorme cultuurschok was dat.'

 

Je bent een Assyrische/Suryoye, een Syrisch-Orthodoxe christen. Geloof je in God?

 

'Ik geloof in Jezus Christus en in God. Maar niet in de God, die de Syrisch-Orthodoxe christenen geschapen hebben. Een God die straft, een God die een dossier bijhoudt over je goede en slechte daden, een God, die allerlei leuke dingen verbiedt. Ik geloof in een goede God. In een God, die wil dat je gelukkig, blij en vrolijk bent, dat je lief en aardig bent, en dat je geen kwaad en onrecht doet.'

 

Bid je ook tot die God?

 

'Tot mijn achttiende heb ik altijd gebeden. Het was zo'n psychische druk, dat ik anders ook niet in slaap kon vallen. Maar op een bepaald moment begon ik me vragen te stellen over die strenge God. Waarom is het slecht om mijn haren te knippen? Toen heb ik wat meer afstand genomen van die strenge God. Door studie en ervaring heb ik later ontdekt dat er een andere, een goede God bestaat.'

 

Ga je nog wel eens naar een kerkdienst?

 

'Ja. Niet alleen maar met Kerstmis en met Pasen. Voor mij is het een stukje meditatie, ik kom er tot rust. De liederen vind ik mooi, de rituelen heel bijzonder. Ik ga zeker één keer per twee maanden naar de kerk. Daarnaast heb ik veel doopfeesten en trouwfeesten, omdat ik een grote familie heb.'

 

Voor welke normen en waarden sta je in je leven?

 

'Respect hebben voor anderen en het goede in de mens zoeken en daarvan steeds uitgaan.'

 

Wat is de zin van je leven?

 

'Iets goeds achterlaten. In mijn vrije tijd ben ik actief bezig met de mensenrechten van de Assyriërs in het Midden-Oosten. Ik voel me betrokken bij de onderdrukten in de wereld, of het nu Palestijnen zijn, Molukkers of links geörienteerde Turken. Rechtvaardigheid en gerechtigheid staan bij mij voorop. Daar een kleine bijdrage aan leveren is een drijfveer van me. Omwille van een rechtvaardiger samenleving in het Midden-Oosten heeft Jezus zich ook laten kruisigen.'

 

Heb je angst voor de dood?

 

'Soms wel. Omdat ik vind dat ik nog zoveel moet doen. Maar als het dan toch gebeurt, zal het wel mijn tijd zijn.'

 

Geloof je in een leven na de dood?

 

'Ja. Je geest gaat naar de hemel, het heelal, of een plaats, waar die tot rust kan komen en een nieuwe taak krijgt. Ik geloof niet in een hel. Die is door mensen bedacht.'

 

Theo Krabbe

 


English Translation

Madam Attiya Tunc (Alias: Attiya Gamri, Attiya Xamri, Attiya Gamri-Beth Arsan)

And the God the Syrian Orthodox


Faith in the middle east

Attiya Tunc (29) in Oldenzaal, coordinator Jarabee youth welfare in Twente.

 

Do you this welfare work because of idealism?

 

When I came to Holland I was very young. My parents were completely in an inconvenience situation. I had to act as a social worker to help my father and mother. This has been for me the motivation to become later a professional social worker. I encountered many people around me who did not know how to fill in a form, and how they should handle with specific problems and where they could get help. The society is changing very fast and there are continuously new people who cannot find their way in the society.

 

You are born in the southeast of Turkey, in the land of Tur Abdin.

 

My parents were forced to flee from Turkey due to the violation committed by Turkey against our people where they had killed important persons inside the Syrian Orthodox community. At the beginning of eighties we came to Holland to the (village) of Oldenzaal. I had the feeling that I was on other planet. It was an incredible culture shock for me.

 

You are an Assyrian/Suryoye, a Syrian Orthodox Christian. Do you believe in God?

 

I do believe in Jesus Christ and in God. But I do not believe in the God created by the Syrian Orthodox Christians. A God who punishes, a God who keeps a dossier about your good and wrong deeds, a God who forbids all kinds of nice things (in the life). I do believe in a good God. In a God who wants you to be happy, cheerful and glad, kind and friendly, and that you should not do evil things and unjust.

 

Do you pray to that God?

 

Until my eighteenth, I always prayed. It was such a mental pressure onto me that otherwise I could not sleep. However, at a certain moment I began to ask myself questions about this rigid God. Why is it wrong to cut my hair? At that moment a decided to abandon this rigorous God (of Syrian Orthodox). Through study and experience, I later discovered that there is another God, a good God.

 

Do you sometimes go to the Church?

 

Yes. Not only by Christmas and Eastern. It is for me a kind of meditation, I get relaxed. I like the songs, the rituals are very special. I go minimum once in two months to the Church. Beside that, I have also many wedding baptism parties, because I have a big family.

 

What are the most important values and standards in your life?

 

To have respect for others and try to find the good in the human being and consider that as the starting point.

 

What is the sense of your life?

 

To leave something good behind me. In my spare time I am busy with the human rights of the Assyrians in the middle-east. I feel (emotionally) involved by the oppressed people in the world, whether they are Palestinians, Moluccas or politically left oriented Turks. Justice and equity have the highest priority for me. The main-spring to me is to deliver a small contribution (to justice). Jesus Christ also crucified himself for the de sake of justice in the middle-east.

 

Do you fear the death?

 

Sometimes I do. Because I feel that I have so much things to do. But if happens, then it is because of my time is there.

 

Do you believe in the life after the death?

 

Yes. Your spirit goes to the heaven, the universe, or a place where it can relax and gets a new task. I do not believe in the hell, because it is created by men.