Betoog voor de Unificatie van de ArameeŽrs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk.

 

Engelse Versie

Door Prof. Dr. Muhammad Shamsaddin Megalommatis, Orientalist

 

Bron: http://www.americanchronicle.com/articles/viewArticle.asp?articleID=38675

http://www.buzzle.com/articles/plead-for-the-unification-of-aramaeans-letter-to-us-and-french-presidents-uk-premier.html

http://www.afroarticles.com/article-dashboard/Article/Plead-for-the-Unification-of-Aramaeans---Letter-to-US-and-French-Presidents--UK-Premier/45362

 

Een tijdje terug heeft de Stichting ArameeŽrs van Aram-Naharaim een brief gestuurd naar de presidenten van Verenigde Staten en Frankrijk, en de Premier van Verenigde Koninkrijk over de cruciale kwestie van de ArameeŽrs van Irak. De brief spitst zich toe op de valse identiteiten geprojecteerd door de Westerse missionarissen onder de Aramese oosterse Christenen, die achtereenvolgens gedeeltelijk zijn onderverdeeld in ďAssyriŽrsĒ en ďChaldeeŽrsĒ, hoewel hun echte identiteit Aramees is. Deze criminele daad van Geestelijke Genocide is het epicentrum van alle problemen die in relatie staan met Irak, SyriŽ, JordaniŽ, Libanon, Palestina, daar het de basis- oever genereert waarop de rivier van de Islamitische Extremisme vloeit.

 

In feit zijn alle Islamitische volkeren van de genoemde landen alsmede de Arabische sprekende volken van Turkije en Iran, plus de totale bevolkingen van Koeweit, Katar, Emiraten en de noordelijke oevers van ArabiŽ, geen Arabieren maar ArameeŽrs van Late Oudheid en vroeger Christelijke tijdperk die linguÔstisch zijn gearabiseerd omdat zij langzamerhand overgingen tot de Islam.

 

De vroegere ChaldeeŽrs (Kaldu), die leefden in het Zuiden van MesopotamiŽ, waren gewoon ťťn van de verschillende Aramese stammen die zich hadden gevestigd in MesopotamiŽ in het begin van de Neo- Assyrische tijden (12e Ė 11e eeuw v.Chr.). Om de ArameeŽrs van vandaag te noemen naar een van de subgroep van de vroegere ArameeŽrs is een daad van absurditeit of anti- Aramese haat.

 

Absolute paranoÔde is de inspanning om andere moderne ArameeŽrs ďAssyriŽrsĒ te noemen, ondanks het feit dat de vroegere AssyriŽrs geen spoor hebben achtergelaten in MesopotamiŽ, na de verdwijning van het Assyrische Rijk (614- 604 v. Chr.). Deze inspanning wordt ondernomen door de complete misinterpretatie van de bronnen uit de Late Oudheid, en om onderscheid te maken tussen de ArameeŽrs, die in tegenstelling tot de pro-katholiek ďChaldeeŽrsĒ, de preken van de Protestantse missionarissen en een vervalste pseudo- geschiedenis accepteerden.

 

De schokkende feit dat de linguÔstisch en cultureel de moderne pseudo- AssyriŽrs niets te maken hebben met de vroegere AssyriŽrs maakt geen indruk op deze extremisten, die door het delen van hetzelfde gebied (noord MesopotamiŽ en Noord Ė Western Iran) met de Koerden, zeker zijn blootgesteld aan de Koerdische expansionisme.

 

Toevoegend hieraan is de ongelofelijke paranoia om dezelfde geschiedenis te claimen als de Koerden (Assyrische MesopotamiŽ); alleen een pervers plan die deze ArameeŽrs in een frontale botsing wil duwen met de Koerden zou zoín controversieel nationale naam voor de ArameeŽrs bepalen.

 

Met de machtsbalans tussen de Koerden en de pseudo- AssyriŽrs, zo duidelijk in het nadeel van de laatste, kan men gewoon het moment afwachten waarop de semi- onafhankelijke Koerdische staat deze bevolkingen zal uitroeien door gedwongen Islamisering. De tragische dimensie zal zijn dat de vervalsers van de valse naam voor dit deel van de ArameeŽrs zullen veilig zijn in Europa en zullen geen pot uit steken om hen daar te helpen.

 

Wij publiceren hier integraal de brief gezonden aan de Amerikaanse en Franse Presidenten en de Britse Premier door GabriŽl Sengo, de voorzitter van de ArameeŽrs van Aram- Naharaim Organisatie, daar wij denken dat het de sleuteldocument bevat met betrekking tot de diverse zaken gerelateerd aan de huidige en de komende gebeurtenissen in MesopotamiŽ en wijdere Midden- Oosten. In de voortkomende artikels zullen wij focusseren op zaken die waren naar voren gebracht in het interview die we enkele maanden geleden hadden met de Grote Aramese Intellectueel GabriŽl Sengo.

 

De morele plicht van het Westen: Unificatie van de Aramese natie, repareren en genezen van de wonden veroorzaakt door het Westen.

 

Door GabriŽl Sengo.

 


Nr.: 2007-08-22/16

Nederland, 22 augustus 2007

Onderwerp: ∑De morele plicht van het Westen: Unificatie van de Aramese natie, repareren en genezen van de wonden veroorzaakt door het Westen.

 

Aan de Meest Eerwaardige:

President George Bush, Verenigde Staten van Amerika

President Nicolas Sarkozy, Franse Republiek

Eerste Minister Gordon Brown, Verenigde Koninkrijk

 

Uwe Excellenties;

 

De ArameeŽrs van Aram-Naharaim Organisatie is een internationale culturele en mensenrechten organisatie om wereldwijd de belangen van het inheemse Aramese volk (niet te verwarren met ĎArmeniŽrsí) van MesopotamiŽ te verdedigen die sinds duizenden jaren aanwezig zijn in de bakermat van de beschaving. Ze hebben een grote bijdrage geleverd aan de wereld civilisaties, met name door hun Aramese taal, gesproken door Abraham, Mozes en Jezus Christus. Dit antieke Semitische volk, nu onderverdeeld in diverse denominaties and verspreid over het hele Midden-Oosten, telt ongeveer 8 miljoen mensen wereldwijd.

 

Wij schrijven U om Uw hulp te vragen in het verenigen van zowel geestelijk als politieke verdeelde Aramese inheemse natie van MesopotamiŽ, in vroegere tijden Aram-Nahrin in het Aramees genoemd en Aram-Naharaim in Hebreeuws genoemd.

 

Zowel de politieke als de geestelijke verdeeldheid werd gecreŽerd door de interventie van de koloniale praktijken van de Westerse geestelijke en politieke machten. Deze interventie, uitgevoerd door het ophitsen van zoon tegen vader, dochter tegen moeder, familie tegen familie, dorp tegen dorp, heeft ongekende haat en leed veroorzaakt binnen onze natie resulterend in hun ondergang in het Midden-Oosten. Verder werden ze door deze verdeeldheid kwetsbaar gemaakt aan het vijandige milieu va het Midden-Oosten waar ze met uitroeiing en etnische zuivering worden bedreigd.

 

Een verdeelde natie is natuurlijk een zwakke natie. En deze verdeeldheid voorkomt niet alleen het verwerven van hun minimale fundamentele mensenrechten, maar ook het verwerven van hun sociale, culturele en politieke ontwikkeling en rechten in zowel het Midden- Oosten als in de rest van de wereld.

 

Er zijn bijvoorbeeld rond 600.000 ArameeŽrs van verschillende denominaties in Irak. De Westerse interventie in de 16e en 19e eeuw, die fanatisme en nationalisme naar het Midden-Oosten bracht, had helaas tot resultaat dat een deel van onze natie zich identificeerde als ďChaldeeŽrsĒ (sinds 16e eeuw) en een andere deel als ďAssyriŽrsĒ (sinds 19e eeuw). Globaal gesproken, was deze verdeeldheid het gevolg van de geestelijke oorlog tussen de Westerse Katholieken en Protestanten, hetgeen werd uitgevochten ten koste van de Aramese Natie, waarbij ze twijfels plantten omtrent hun etnische oorsprong.

 

Zoals het U bekend is, lijdt het Irakese volk vreselijk onder dagelijkse oproer, hetgeen vele onschuldige slachtoffers maakt en hartverscheurende tranen en ongekend leed veroorzaakt. De situatie van de ArameeŽrs is zelfs erger, daar zij geen middelen hebben om zichzelf te beschermen en zijn toevertrouwd aan de genade van hen wiens woordenboek ontbreekt aan woorden als ďvredeĒ en ďbroederschapĒ. Echter, wanneer de ArameeŽrs onderling niet waren verdeeld en niet vastgekleefd bleven aan de door het Westen geÔmplementeerde ongekende haat, dan waren hun kansen om te overleven in Irak veel groter.

Dus: Niet alleen de fanatiekelingen van het Midden-Oosten zijn verantwoordelijk voor de ondergang van de Aramese Inheemse natie, maar ook diegene die van buiten kwamen en zichzelf presenteerden als de kinderen van ďlichtĒ, ďvredeĒen ďbroederschapĒ- handelend in de name van de machtige Jezus van het Westen, die natuurlijk anders is dan Jezus Christus van de Bijbel- hebben onze natie zeer ernstig beschadigd.

 

Uwe Excellenties;

 

Het Westen wil zichzelf presenteren als een beschaafd en stralende voorbeeld naar andere naties toe en als een bakermaat van democratie, mensenrechten normen en waarden, wederzijdse respect en waardigheid. Voordat het andere naties vraagt deze zekere waarden te delen en te implementeren, geloven wij dat het Westen zelf als eerste en voornaamste deze normen en waarden dient de implementeren en toe te passen, iets wat ze beweren hoog in vaandel te hebben. Wat willen wij hiermee zeggen?

 

Omdat de ongekende haat, verdeeldheid en identiteitsvervalsing (een vorm van genocide) binnen onze natie werd gepromoot, geÔmplementeerd en gediffundeerd op academische, culturele en sociale niveau door het Westen, denken wij dat het de morele plicht is van dezelfde Westen om te beginnen met het helen, repareren en het verenigen van de gefragmenteerde Aramese natie, ten minste als het Westen zín eigen normen en waarden serieus neemt.

 

We denken dat U beschikt over macht, het vermogen en in de positie bent om een start te maken met het verenigen van de Aramese inheemse natie Ė die zoveel heeft gegeven aan de mensheid door de geschiedenis heen- op politieke niveau. Dezelfde inspanningen die werden uitgeput in de 16e en 19e eeuw om de verdeeldheid en haat teweeg te brengen binnen onze natie in het veleden, dienen in onze tijd te worden aangewend om te verenigen, helen en het repareren van de diepe wonden van het verleden. Na een tijd van scheiding, fragmentatie en wederzijdse haat, denken wij dat het nu de tijd is voor amelioratie, restauratie en rehabilitatie. En U betrokkenheid bij dit verenigingproces is van uiterst belang!

 

Omtrent de bijdrage van de Aramese natie aan de wereldbeschavingen, zegt een eminente geleerde van de Oxford Universiteit, Sebastian Brock, ďÖ.is het onmiskenbaar, dat het eenvoudige Aramese alfabet van 22 letters een buitengewone invloed heeft gehad op de ontwikkeling van alfabetische schrijfsystemen over de hele wereld. Ja, men kan zich nauwelijks voorstellen hoe de vooruitgang van de menselijke cultuur en de wetenschap ooit had kunnen plaatsvinden zůnderÖ. ďHet is daarmee ťťn van de grootste geschenken van de Aramese volken aan de wereldcultuurĒ

 

De vereniging van de Aramese natie dient niet alleen te worden beperkt tot de diverse Aramese christelijke denominaties, maar ook de niet Ė Christelijke ArameeŽrs die zich heden ten dage identificeren met vreemde benamingen. Wanneer de Christelijke ArameeŽrs en de niet-Christelijke ArameeŽrs zich bewust zouden worden van hun glorieuze Aamese identiteit, dan zal dit een dramatische verandering teweeg brengen in de mentaliteit van miljoenen mensen in het Midden-Oosten en elders die blindelings en fanatiek identiteiten volgen en verheerlijken die niet de hunne zijn. Deze verandering van mentaliteit zal niet alleen fanatisme en terrorisme helpen tegengaan, maar zou ook de deur openmaken voor vrede en voorspoed in de hele regio van het Midden-Oosten. En wij denken dat de sleutel om deze deur open te maken in Uw handen ligt!

 

 

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

GabriŽl Sengo

(Voorzitter)

ArameeŽrs van Aram-Naharaim Organisatie.

Postbus 178

7550 AD

Hengelo (Ov.)

Nederland.