De tweede (open) brief van Sabri Atman aan de webmaster van Suryoyo Online

Datum: 13-7-2007

 

Een vreselijke campagne werd gestart tegen Suryoyo Online, de Webmaster en het Aramese volk.

De campagne werd georganiseerd in de "Assyrische" Mesopotamische Vereniging Bethnahrin in Augusburg.

 

De open brief van de heer Atman is nog steeds te vinden op de website van Bethnahrin.

http://www.bethnahrin.de/060713SabriAtman.htm

(Mocht de brief weg zijn gehaald, klik hier voor de JPG-scherm)

 

In zijn retoriek en doelbewust creëren van chaos, probeert Atman heel slim om de kwestie te reduceren tot zaken als "verschillende meningen", "geloof", "tolerantie" en "Taliban". Al deze dingen hebben geen betekenis, simpelweg omdat datgene wat we hier mee te maken hebben is: Westerse geestelijke kolonisatie waarvan Atman het resultaat is die wordt gebruikt tegen onze natie door zijn geestelijke scheppers.

 

Offener Brief von Sabri Atman

Open brief van Sabri Atman

Verehrte Leser,

Geerde lezer

Bedauerlicherweise nötigt manchmal das Leben die Menschen sich mit Dingen zu plagen, mit denen sie nichts zu tun haben wollten. So ergeht es mir zumindest.

Helaas worden er mensen in het leven met dingen geconfronteerd waarmee ze niks te maken hebben. Dat overkomt mijn tenminste.

Gewiss kannte ich das Niveau der Gegenseite.

Zeker, kende ik het niveau van de andere partij.

Doch trotz allem machte ich aus meinen Grundrecht gebrauch in dem ich diese aufforderte, die Beschimpfungen und Beleidigungen gegen meine Person von ihrer Webseite zu entfernen.

Maar ondanks alles, maakte ik gebruik van mijn fundamentele rechten om hem te sommeren het gevloek en de beledigingen tegen mijn van zijn website te verwijderen.

Sie verehrte Leser haben mein diesbezügliches Schreiben gelesen.

U geachte lezer, hebt mijn schrijven betreffende deze gelezen.

Auch haben Sie sicherlich die Antwort darauf zur Kenntnis genommen, in dem jeder Satz eine Regelwidrigkeit darstellte.

Ook heeft U natuurlijk kennis genomen van het antwoordt, waarin elke zin overtreding van de regels afspiegelt.

Das sollte man wissen: Die Antwort, die ich erhielt war von dem weit entfernt, was anständige und ehrbare Menschen schreiben würden.

Dit zou men moet weten:

Het antwoord wat ik heb ontvangen was ver verwijderd van wat fatsoenlijke en eerbare mensen zouden schrijven.

Denn die Antwort, die ich erhielt war von Anfang bis zum Ende auf Unwahrheiten und  Behauptungen aufgebaut.

Want het antwoord dat ik ontving was van begin tot eind gebaseerd op onwaarheden en beweringen.

Erstens: Der mir antwortende Herr Rabo sagte kräftig die Unwahrheit, als er behauptete die Texte nicht zu kennen, die meine Person betrafen.

Ten eerste: De aan mij antwoordende Gabriel Rabo zegt op krachtige wijze de onwaarheid, als hij claimt de tekst niet te kennen, die mijn persoon aanging.

Er kannte die Texte sehr genau.

En kende deze tekst zeer nauwkeurig.

Zweitens, anstatt sich zu entschuldigen, schrieb er folgendes:

Ten tweede, in plaats van zich te verontschuldigen, schrijft hij het volgende:

”Sie haben sich wegen Ihrer Einstellung und Einsatz bei der Verbreitung der falschen Bezeichnung „Assyrer“ für das aramäische Volk in der Öffentlichkeit - in unserer Gesellschaft unbeliebt gemacht. Deshalb müssen Sie an Sie geübte Kritik hinnehmen.”

U heeft, vanwege Uw houding en inzet om de valse benaming “Assyriër” publiekelijk te verspreiden in plaats van het Aramese volk, zich onpopulair gemaakt bij ons gemeenschaap. Daarom dient U de geuite kritiek te accepteren.

Ohne sich zu schämen, bezeichnet er die Beschimpfungen und Ehrkränkungen gegen meine Person als ‘geübte Kritik’.

Zonder zich te schamen, bestempeld hij de scheldwoorden en krenkingen tegen mijn persoon als ‘uitoefenen van kritiek”.

Ich muss feststellen, dass ordentliche Menschen, die Verantwortungsgefühl empfinden, so nicht handeln.

Ik moet concluderen dat nette mensen, die een verantwoordelijkheidsgevoel ervaren, op deze wijze niet handelen.

Muss man nicht diesen Mann doch fragen, warum er die Texte schliesslich doch noch entfernt hat, wenn er sie lediglich als “geübte Kritik” deklariert?

Moet men deze man toch niet vragen waarom hij uiteindelijk toch de tekst had verwijderd wanneer hij het als “uitoefenen van kritiek” bestempelde?

Jihad - Die Ideologie der Taliban

Jihad- De Ideologie van Taliban

Ich muss klarstellen, dass ich in keinster Weise aramäische Organisation oder gar Personen, die sich als Aramäer bezeichnen mit Hizbollah oder Taliban gleichgesetzt habe.

Ik moet duidelijk maken, dat ik in op geen enkele wijze de Aramese organisaties of ook personen, die zich als Arameeërs bestempelen aan Hizbollah en Taliban heb gelijkgesteld.

Im Gegenteil: Ich habe sehr viele geschätzte Freunde, die sich als Aramäer bezeichnen; ich kenne auch aramäische Organisationen, die gute  Arbeit leisten.

In tegendeel: Ik heb zeer veel gewaardeerde vrienden, die zich als Arameeërs aanduiden, ik ken ook Aramese organisatie organisaties, die goed werk doen.

Das, was ich mit den Taliban verglichen habe, ist die intollerante Geisteshaltung, die darin besteht andersdenkende Menschen zu beschimpfen, anzugreifen oder zu beleidigen und in Jihad-ähnlichen Hetzen diese sogar zu verfolgen.

Datgene wat ik met Taliban vergeleken heb is het intolerante gedachtegoed, die toe staat om andersdenkende mensen uit te schelden, aanvallen of te beledigen in een Jihad- achtige hetze zelfs te vervolgen.

Füllen nicht gerade Personen mit dieser Geisteshaltung etliche Webseiten  mit Jihad-ähnlichen Hetzen und Diffamierungen gegen die Assyrer?

Vullen bepaalde personen met deze mentaliteit niet ettelijke websites met Jihad- achtige hetze en kwaadsprekerij tegen de Assyriërs?

Ist es nicht beschämend, dass solche Aufrufe dort zu lesen sind?

Is het niet beschamend dat zulke oproepen te daar lezen zijn?

Unterscheiden sich denn Eure Hetzschriften und Aufrufe zu Jihad so sehr von den Jihad-Aufrufen der Taliban?

Verschillen Uw opruiende schriften en oproepen tot Jihad zo veel van de Jihad- oproepen van de Taliban.?

Lebt Ihr noch im Mittelalter?

Leven jullie nog in de middeleeuwen?

Ist die Universität Göttingen als Institution der Wissenschaft im Bilde, dass Ihr von Eurer Webseite aus Spaltung unserer Gemeinschaft, Volkshetze und Irreführung der Jugend betreibt?

Is de Universiteit van Göttingen als instituut van wetenschap in vorming dat U haar gebruikt voor Uw website om de scheuring van ons volk, volkshetze en misleiding van de jeugd te bewerkstelligen?

Was ist eine Taliban Geisteshaltung?

Wat is Taliban mentaliteit?

Ich möchte hier versuchen in wenigen Sätzen die Taliban Geisteshaltung zu erläutern:

Ik wil hier graag in paar zinnen de Taliban mentaliteit uitleggen:

Wie bekannt ist, waren die Taliban Feinde von Menschen, die nur anders dachten als sie selbst.

Zoals bekend is waren de Taliban vijanden van mensen die anders dachten dan zijzelf.

Schlimmer noch: Sie erkannten anders denkenden Menschen kein Lebensrecht zu.

Erger noch: Ze dulden andersdenkenden geen recht toe om te leven.

Sie erzwangen ihre Glaubenswelt und ihre Sichten.

Ze drongen hun godsdienstige fanatisme en werelddenkbeeld op.

Demnach gab es nur eine Wahrheit für sie und selbst über diese hatten sie EIN Monopol.

Als gevolg hiervan, daar is alleen slechts een waarheid voor hen, en ze hadden zelfs hierover het monopolie.

Sie zögerten nicht hin und wieder gegen Personen, die andere Glaubens- und Lebensvorstellungen  hatten, den Jihad zu erklären.

Ze deinsden niet voor terug om geregeld, tegen personen met andere geloof en levensvoorstelling, Jihad te verklaren.

Ihre größte Waffe war die religiöse Gläubigkeit und Gefühle der Menschen.

Hun grootste wapen was het religieuze geloof en de gevoelens van de mensen.

Sie scheuten sich nicht diese Gläubigkeit zu missbrauchen.

Ze deinzen niet voor terug deze godsdienstigheid te misbruiken.

Das ist es, was man als Taliban Geisteshaltung bezeichnet.

Dit is wat wij bedoelen met Taliban mentaliteit.

Verehrte Leser,

Geachte lezer,

Insbesondere möchte ich diesen offenen Brief mit wenigen Anmerkungen an unsere jüngeren Freunde zum Abschluss bringen.

Deze openbrief wil ik afsluiten met enkele kantekeningen, in het bijzonder aan het adres aan onze jonge vrienden.

Wir, die Assyrer (Suryoye), gehören den zu den friedliebenden Völkern, die aus Nahen Osten in die europäischen Ländern ausgewandert sind und harmonisch hier leben möchten.

Wij, de Assyriërs (Suryoye), behoren tot de vredelievende volkeren, die uit het Midden-Oosten naar Europese landen zijn gemigreerd en hier in harmonie willen leven.

Wie viele Länder gehört Deutschland zu den Ländern mit sehr vielen Möglichkeiten.

Net als vele landen behoord Duitserland tot de landen met zeer veel mogelijkheden.

Hier können sich Individuen entwickeln und vor allem gute Bildung erlangen.

Hier kunnen individuen zich goed ontwikkelen en vooral een goede opleidingen volgen.

Denn eine gute Bildung ist die beste Ausrüstung, die ein Mensch erwerben kann.

Want een goeden opleiding is de beste uitrusting die een mens behalen kan.

Nutzt diese Chance aus!

Benut deze kansen!

In vielen europäischen Staaten, in denen unser Volk lebt, gibt es eine etablierte demokratische Kultur.

In vele Europese landen waar in onze volk leeft, is er een gevestigde democratische cultuur.

Die Menschen können unterschiedliche Ansichten haben und unterschiedlich agieren. Es ist gut, das dies so ist.

De mensen kunnen verschillende meningen hebben en verschillend reageren.

Het is goed dat dit zo is.

Eıne Gemeinschaft, die diverse Sichten in sich vereinigen und Pflegen kann, ist die beste und gesundeste Kultur.

Een gemeenschap, waarin er verschillende opvattingen een worden en die deze ook behouden kan. Is de beste en de gezondste cultuur.

Langfristig haben in diesen Lädern Taliban-ähnliche Geisteshaltungen aus dem Mittelalter keine Lebenserwartung.

Op den lange duur hebben in deze landen Taliban achtige gedachtegoed uit de middeleeuwen geen lange levensverwachtingen.

Ihre Chance ist Null!

Hun kansen zijn nihil!

Unser Volk, welches aus dem Nahen-Osten herkam, durchlebt eine Transformation.

Onze volk, die uit het Midden Oosten komt, beleeft een transformatie.

Die historische und ethno-religiöse Identität wandelt sich in eine schwerpunktsmässige ethno-nationale Identität mit überkonfessionellem Charakter.

De historische en etnisch religieuze identiteit verandert zich in een zwaarwegend etnische nationale identiteit met overdreven karakter.

Natürlich gibt es Diskussionen und unterschiedliche Ansichten diesbezüglich. Dabei dürfen wir den Respekt für Andersdenkende nicht ablegen.

Natuurlijk zijn er discussies en verschillende opvattingen die hiermee betrekking hebben en daarbij moeten we het respect voor andersdenkenden niet kwijtraken.

Wir müssen als mündige und kultivierte Menschen handeln.

We moeten ons als mondige en beschaafde mensen gedragen.

Das ist die Haltung, die uns in die Zukunft tragen wird.

Dat is de houding, die ons in de toekomst zal leiden.

Ungeachtet der Selbstbezeichnung als Aramäer, Chaldäer, Syrer, Suroye, Suryoye, Assyrer u.ä. handelt es sich bei allen Beteiligten um Menschen aus unserem Volk. Wir werden für die Einheit dieser Menschen arbeiten.

Ongeacht de zelfbenaming zoals: Arameers, Chaldeeërs, Syriërs, Suroye, Suryoye, Assyriërs, enzovoort gaat het bij alle deelnemers om mensen uit onze volk. We zullen ons inzetten voor de eenheid van deze mensen.

Genaugenommen sind die unterschiedlichen Bezeichnungen nicht das Hauptproblem unseres Volkes.

Als je goed kijkt zijn niet de verschillende benamingen het hoofd probleem van onze volk.

Unser wahres Problem ist die Taliban-ähnliche Geisteshaltung!

Onze daadwerkelijke probleem is de Taliban achtige gedachtegoed.

Diese Geisteshaltung gehört in das dunkle Mittelalter und repräsentiert einen kleinen Bruchteil im Promillenbereich unserer Bevölkerung.

Dat gedachtegoed behoort in de donkere middeleeuwen en vertegenwoordigt een klein promillage van onze bevolking.

Wir werden nicht zulassen, dass sie die demokratische Basis unseres Volkes vergiftet.

We laten niet toe, dat zij het democratische fundament van onze volk vergiftigd.

Unser Volk ist wachsam; das sollte hier nochmal klargestellt werden! 

Onze volk is waakzaam; dat moet hier nog een keer duidelijk gemaakt worden!

Sabri Atman

Sabri Atman.