Gregorios Johannes Bar Hebreaus

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochiė met betrekking tot synoniem: Arameeėrs/Syriėrs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriėrs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeėrs van Irak

 

Arameeėrs van Turkije

 

Arameeėrs van Syriė

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 


 

"Assyrische" terrorisme,  verdeeldheid en ondergang van het Aramese volk

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriėrs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

3-2-2014: De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

9-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geėerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is? Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?

 

28-1-2009: Sabri Atman en Hezbollah- Aram: Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de immorele Criminele Geestelijke Kolonisatie en slavernij product “Assyriėrs” te promoten?

 

19-12-2008: Pseudo – Assyriėrs, Pseudo Chaldeeėrs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie.

 

18-12-2008: Syriėrs, “Assyriėrs” en “Chaldeeėrs” zijn allemaal Arameeėrs

 

26-9-2008: Terrorist "Koerden" - Pionen van de Merovinische Vrijmetselaarij Vastbesloten om de Arameeėrs te Vernietigen

 

25-9-2008: Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriėrs en Koerdische Terroristen

 

25-9-2008: Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamiė zal naar verwachting Chaos teweeg brengen

 

23-9-2008: Pseudo- ‘Assyriėrs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide

 

22-9-2008: Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen

 

21-9-2008: Dreigende Einde van de Oriėntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriėrs.

 

19-9-2008: De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en "Koerdische" (PKK) Terroristen

 

17-9-2008:  Vervolgde Arameeėrs, een Pseudo – natie van “Assyriėrs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist

 

26-8-2008: De gevaarlijke ADO- ideologie en het ondergang van het Aramese volk.

 

14-7-2008: “Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeėrs die zich "Assyriėrs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie”

 

13-11-2007: Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer! `Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriėrs’ en ‘Chaldeeėrs’ voor de grote historische natie van de Arameeėrs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.

 

23-10-2007: Een Duitse mensenrechten organisatie zegt over leugens en haat van de Westerse kolonisatie en slavernij product "Assyriėrs" het volgend:  'Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt...... ..............

 

15-9-2007: Wikipedia Online Encyclopedie en "Assyrische" terreur tegen de Aramese natie

 

16-8-2007: De terreur campagne van AINA: De internationale - leugen en haat machine

 

25-1-2007: Arameeėrs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriėrs” toegevoegd aan de terroristen lijst.

 

25-1-2007: Vertaling artikel verschenen in de Turkse krant 'Zaman' van 16-11-2006. ADO/GHB “Assyrische” terroristen toegevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

12-10-2005: Een fatale beslissing van SUA- Waar zijn normen en waarden?

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen. In Turkije zijn de Arameeėrs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Mevrouw Attiya Tunc (Alias: Attiya Gamri, Attiya Xamri, Attiya Gamri-Beth Arsan)

En de God van de Syrisch Orthodoxen

Twentsche Courant Tubantian Zaterdag 19-1-2002


Geloven in het Oosten

Attiya Tunc (29) in Oldenzaal, coördinator Jarabee jeugdzorg in Twente

 

Doe je dit welzijnswerk uit idealisme?

 

'Ik ben op vrij jonge leeftijd naar Nederland gekomen. Mijn ouders waren destijds totaal onthand. Toen al moest ik hulpverlener zijn voor mijn eigen vader en moeder. Dat was voor mij de motivatie om later ook professioneel als hulpverlener te gaan werken. Ik zag veel mensen om me heen die niet wisten hoe ze formulieren moesten invullen, hoe ze bepaalde problemen moesten oplossen en bij wie ze moesten aankloppen. De maatschappij verandert snel, er komen steeds nieuwe mensen die daarin de weg niet kennen.'

 

Je bent in het zuidoosten van Turkije geboren, in het land van Tur-Abdin.

 

'Mijn ouders moesten vluchten voor het geweld van de Turkse overheid, die belangrijke mensen binnen de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap vermoord hadden. We kwamen begin jaren tachtig in Oldenzaal terecht. Ik had echt het gevoel dat ik op een andere planeet terecht gekomen was. Een enorme cultuurschok was dat.'

 

Je bent een Assyrische/Suryoye, een Syrisch-Orthodoxe christen. Geloof je in God?

 

'Ik geloof in Jezus Christus en in God. Maar niet in de God, die de Syrisch-Orthodoxe christenen geschapen hebben. Een God die straft, een God die een dossier bijhoudt over je goede en slechte daden, een God, die allerlei leuke dingen verbiedt. Ik geloof in een goede God. In een God, die wil dat je gelukkig, blij en vrolijk bent, dat je lief en aardig bent, en dat je geen kwaad en onrecht doet.'

 

Bid je ook tot die God?

 

'Tot mijn achttiende heb ik altijd gebeden. Het was zo'n psychische druk, dat ik anders ook niet in slaap kon vallen. Maar op een bepaald moment begon ik me vragen te stellen over die strenge God. Waarom is het slecht om mijn haren te knippen? Toen heb ik wat meer afstand genomen van die strenge God. Door studie en ervaring heb ik later ontdekt dat er een andere, een goede God bestaat.'

 

Ga je nog wel eens naar een kerkdienst?

 

'Ja. Niet alleen maar met Kerstmis en met Pasen. Voor mij is het een stukje meditatie, ik kom er tot rust. De liederen vind ik mooi, de rituelen heel bijzonder. Ik ga zeker één keer per twee maanden naar de kerk. Daarnaast heb ik veel doopfeesten en trouwfeesten, omdat ik een grote familie heb.'

 

Voor welke normen en waarden sta je in je leven?

 

'Respect hebben voor anderen en het goede in de mens zoeken en daarvan steeds uitgaan.'

 

Wat is de zin van je leven?

 

'Iets goeds achterlaten. In mijn vrije tijd ben ik actief bezig met de mensenrechten van de Assyriėrs in het Midden-Oosten. Ik voel me betrokken bij de onderdrukten in de wereld, of het nu Palestijnen zijn, Molukkers of links geörienteerde Turken. Rechtvaardigheid en gerechtigheid staan bij mij voorop. Daar een kleine bijdrage aan leveren is een drijfveer van me. Omwille van een rechtvaardiger samenleving in het Midden-Oosten heeft Jezus zich ook laten kruisigen.'

 

Heb je angst voor de dood?

 

'Soms wel. Omdat ik vind dat ik nog zoveel moet doen. Maar als het dan toch gebeurt, zal het wel mijn tijd zijn.'

 

Geloof je in een leven na de dood?

 

'Ja. Je geest gaat naar de hemel, het heelal, of een plaats, waar die tot rust kan komen en een nieuwe taak krijgt. Ik geloof niet in een hel. Die is door mensen bedacht.'

 

Theo Krabbe

 


English Translation

Madam Attiya Tunc (Alias: Attiya Gamri, Attiya Xamri, Attiya Gamri-Beth Arsan)

And the God the Syrian Orthodox


Faith in the middle east

Attiya Tunc (29) in Oldenzaal, coordinator Jarabee youth welfare in Twente.

 

Do you this welfare work because of idealism?

 

When I came to Holland I was very young. My parents were completely in an inconvenience situation. I had to act as a social worker to help my father and mother. This has been for me the motivation to become later a professional social worker. I encountered many people around me who did not know how to fill in a form, and how they should handle with specific problems and where they could get help. The society is changing very fast and there are continuously new people who cannot find their way in the society.

 

You are born in the southeast of Turkey, in the land of Tur Abdin.

 

My parents were forced to flee from Turkey due to the violation committed by Turkey against our people where they had killed important persons inside the Syrian Orthodox community. At the beginning of eighties we came to Holland to the (village) of Oldenzaal. I had the feeling that I was on other planet. It was an incredible culture shock for me.

 

You are an Assyrian/Suryoye, a Syrian Orthodox Christian. Do you believe in God?

 

I do believe in Jesus Christ and in God. But I do not believe in the God created by the Syrian Orthodox Christians. A God who punishes, a God who keeps a dossier about your good and wrong deeds, a God who forbids all kinds of nice things (in the life). I do believe in a good God. In a God who wants you to be happy, cheerful and glad, kind and friendly, and that you should not do evil things and unjust.

 

Do you pray to that God?

 

Until my eighteenth, I always prayed. It was such a mental pressure onto me that otherwise I could not sleep. However, at a certain moment I began to ask myself questions about this rigid God. Why is it wrong to cut my hair? At that moment a decided to abandon this rigorous God (of Syrian Orthodox). Through study and experience, I later discovered that there is another God, a good God.

 

Do you sometimes go to the Church?

 

Yes. Not only by Christmas and Eastern. It is for me a kind of meditation, I get relaxed. I like the songs, the rituals are very special. I go minimum once in two months to the Church. Beside that, I have also many wedding baptism parties, because I have a big family.

 

What are the most important values and standards in your life?

 

To have respect for others and try to find the good in the human being and consider that as the starting point.

 

What is the sense of your life?

 

To leave something good behind me. In my spare time I am busy with the human rights of the Assyrians in the middle-east. I feel (emotionally) involved by the oppressed people in the world, whether they are Palestinians, Moluccas or politically left oriented Turks. Justice and equity have the highest priority for me. The main-spring to me is to deliver a small contribution (to justice). Jesus Christ also crucified himself for the de sake of justice in the middle-east.

 

Do you fear the death?

 

Sometimes I do. Because I feel that I have so much things to do. But if happens, then it is because of my time is there.

 

Do you believe in the life after the death?

 

Yes. Your spirit goes to the heaven, the universe, or a place where it can relax and gets a new task. I do not believe in the hell, because it is created by men.

 

 

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 


 Kolonialisme: Ondergang en diaspora van het Aramese volk.

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeėrs:

 Arameeėrs in de Media

 

9-2-2015: De diep gewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie

 

8-8-2014: Waarom zijn de "Assyriers" heel belangrijk voor de illuminatie satanisten?

 

22-6-2011: Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving. Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide. Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.

 

17-4-2009: De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeėrs, de Koerden, de Armeniėrs, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

23-3-2009: Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeėrs en de Oriėntaalse christendom.

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

2-2-2008: De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht

 

3-1-2008: Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide? Geestelijke kruistochten van professor David Gaunt tegen de Aramese natie

 

26-9-2007: Betoog voor de Unificatie van de Arameeėrs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk

 

12-7-2007: De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph

 

2-7-2007: De Arameeėrs zijn slachtoffers geworden van haatgenerende daden

 

6-12-2006: Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie

 

9-10-2006: Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV

 

23-9-2006: De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide: Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

28-6-2004: De bron van oorlogen en tirannie: de Pan-Arabische valsheid